แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 มิถุนายน 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท บี.เอส.ไมนิ่ง (2003) จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0905546002907

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล หาดใหญ่ เขต/อำเภอ หาดใหญ่

จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท บี.เอส.ไมนิ่ง (2003) จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 4 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ คำขอประทานบัตรที่ 9/2559 ประทานบัตรที่ 33119/16127 และประทานบัตรที่ 33121/16128 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
28 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14688
2 โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 30304/16223 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
11 ส.ค. 2558 เปิดดำเนินการ 9586
3 โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 33119/16127 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 33121/16128, 26033/15258 และประทานบัตรที่ 26158/15234 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
11 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 9151
4 โครงการเหมืองแร่ยิปซั่ม ประทานบัตรที่ 26158/15234 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
11 มี.ค. 2541 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2555 0/0 1111