FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533060293

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล บางอ้อ เขต/อำเภอ บางพลัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท พาร์ค วิลเลจ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ อาคารชุด พาร์ควิลเลจ พัทยา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
17 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ 12794
2 โครงการ จัดสรรคที่ดินบ้านงามเจริญ พัทยา 14 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
23 พ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 7951