FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536001079

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล บางโพงพาง เขต/อำเภอ ยานนาวา

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 มี.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 3/2562 13159
2 โครงการ Krungsri Ploenchit Tower อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 ก.พ. 2558 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 7720