FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 2501 ถึงวันที่ 24 มี.ค. 2536)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000939

ที่อยู่ 2034/132-161 ซอย - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่
แขวง/ตำบล บางกะปิ เขต/อำเภอ ห้วยขวาง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2546 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 9 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 23720/15077 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 30985/15819 เหมืองแร่
ระยอง
29 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 13832
2 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ประทานบัตรที่ 33197/16171 เหมืองแร่
ชลบุรี
11 ธ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2560 10790
3 โครงการเหมืองแร่หินอุตสากรรมชนิดหินแกนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 30985/15819 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 23720/15077 เหมืองแร่
ระยอง
25 ก.ค. 2550 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 3071
4 โครงการบ้านพักพนักงานของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
30 ก.ค. 2546 เปิดดำเนินการ 1986
5 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21365/15415 เหมืองแร่
ชลบุรี
02 ต.ค. 2541 เปิดดำเนินการ 1248
6 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต ประทานบัตรที่ 29354/15252 เหมืองแร่
ปราจีนบุรี
25 ธ.ค. 2540 เปิดดำเนินการ 1068
7 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21356/15173 เหมืองแร่
ชลบุรี
19 ก.ย. 2540 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 1021
8 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ประทานบัตรที่ 28615/15138 เหมืองแร่
สระบุรี
- เปิดดำเนินการ 12696
9 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินไรโอไลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทาบัตรที่ 12/2543 (ประทานบัตรที่ 32435/15656) เหมืองแร่
สระบุรี
- เปิดดำเนินการ 12697