แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 สิงหาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 2536 ถึงวันที่ 28 มี.ค. 2539)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107539000090

ที่อยู่ 555/1 อาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ซอย - ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวง/ตำบล จตุจักร เขต/อำเภอ จตุจักร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

โทรศัพท์ 02797299 ต่อ 7246

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 0 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ