แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 มกราคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105537150963

ที่อยู่ อาคาร มหาทุนพลาซ่า ชั้นที่ 16 เลขที่ 888/160-1 ซอย - ถนน เพลินจิต
แขวง/ตำบล ลุมพินี เขต/อำเภอ ปทุมวัน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ โครงการมีชื่อสาขาย่อย

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 3 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงงานผลิตอีพอกซี่เรซิ่น (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
03 พ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 12754
2 โครงการโรงงานผลิตอีพอกซี่ เรซิน สายการผลิตที่ 4 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
13 ก.พ. 2552 เปิดดำเนินการ 3818
3 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตคลอ-อัลคาลีและอีพิคคลอไรไฮดริน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
06 พ.ค. 2549 เปิดดำเนินการ 2775