แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 04 สิงหาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105526051144

ที่อยู่ 175 ซอย - ถนน สาทรใต้
แขวง/ตำบล ทุ่งมหาเมฆ เขต/อำเภอ สาทร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 5 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 3) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
13 มี.ค. 2562 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 13200
2 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตสารโพรพิลีน (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
07 ก.พ. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 11818
3 โครงการปรับปรุงระบบหมุนวนก๊าซกลับคืนของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีนโพรฟิลีน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
22 พ.ค. 2551 อื่นๆ 3361
4 โครงการโพลีโพรพิลีน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
05 มิ.ย. 2549 อื่นๆ 2774
5 โครงการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน หน่วยที่ 1 ส่วนขยาย และหน่วยที่ 2 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
17 ต.ค. 2540 เปิดดำเนินการ 1032