แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 สิงหาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000158378

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ -

จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2544 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2554 1 0 1 0 0 0 0 0 0
รวม 2 0 2 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 5 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สมุทรปราการ
28 ส.ค. 2561 อื่นๆ 12419
2 โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นครปฐม
01 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 12200
3 โครงการ หอพักพยาบาล ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
03 ก.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 10967
4 โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สมุทรปราการ
17 ม.ค. 2554 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 5269
5 โครงการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นครปฐม
02 ส.ค. 2544 เปิดดำเนินการ 2/2561 1720