แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 มกราคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000244843

ที่อยู่ - ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ -

จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท -

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2544 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 51 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน - สุราษฎร์ธานี 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน
ชุมพร
16 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 13847
2 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ จอมบึง - บางสะพาน 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
16 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 13846
3 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ชายแดน (บริเวณจังหวัดน่าน) -ท่าวังพา (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1บี และพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน
น่าน
28 มิ.ย. 2562 13647
4 การประเมินผลกระทบสำหรับโครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 พลังงาน
สมุทรปราการ
04 มิ.ย. 2562 13571
5 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี 2 - ภูเก็ต 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน
พังงา
21 พ.ค. 2562 13337
6 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี 2 - ภูเก็ต 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าชายเลน) พลังงาน
ภูเก็ต
พังงา
17 พ.ค. 2562 13336
7 โครงการหรือกิจการที่อาจก่อนให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 พลังงาน
สมุทรปราการ
20 ม.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 10770
8 โรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน เครื่องที่ 1-2) พลังงาน
ฉะเชิงเทรา
10 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 10903
9 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
ชัยภูมิ
06 มิ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 11963
10 โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี ประทานบัตรที่ 27486/16309 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 30481/16050 เหมืองแร่
ลำปาง
27 พ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 9363
11 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่ - ขอนแก่น 4 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พลังงาน
เลย
19 พ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 9418
12 โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่-ลำภูรา(ส่วนที่ผาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน
กระบี่
13 มี.ค. 2558 เปิดดำเนินการ 2/2563 7841
13 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 - สีคิ้ว 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน
นครราชสีมา
13 มี.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7847
14 โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ ประทานบัตรที่ 30495/16185-30510/16204 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันทั้งหมด 43 แปลง เหมืองแร่
ลำปาง
13 ส.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 1/2562 7516
15 โครงการโรงไฟฟ้าทดเเทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 พลังงาน
ลำปาง
28 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7637
16 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ (กรณีใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พลังงาน
สงขลา
28 พ.ย. 2556 เปิดดำเนินการ 2/2562 7386
17 โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 พลังงาน
นครราชสีมา
28 มิ.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 10074
18 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ชายแดน(บริเวณจังหวัดน่าน)-น่าน2-แม่เมาะ3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) สำหรับรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์ พลังงาน
น่าน
แพร่
ลำปาง
17 มิ.ย. 2556 เปิดดำเนินการ 2/2562 11449
19 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
อุตรดิตถ์
03 มิ.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 6887
20 โครงการโรงไฟฟ้าจะนะ พลังงาน
สงขลา
17 มี.ค. 2554 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2555 5513

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>