แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0713531000172

ที่อยู่ 17/2 หมู่ 1 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล เขาน้อย เขต/อำเภอ ท่าม่วง

จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2559 เหมืองแร่
กาญจนบุรี
18 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14366
2 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 24743/14901 เหมืองแร่
กาญจนบุรี
22 ธ.ค. 2536 เปิดดำเนินการ 1/2563 425