แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท นวโลหะไทย จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105520017441

ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 9 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล บ้านครัว เขต/อำเภอ บ้านหมอ

จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท นวโลหะไทย จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมและหล่อเหล็ก อุตสาหกรรม
สระบุรี
28 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 9614
2 โครงการขออนุญาตขยายโรงงานหล่อเหล็ก อุตสาหกรรม
สระบุรี
22 พ.ย. 2536 เปิดดำเนินการ 397