FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท แพนภูรีย์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125556001242

ที่อยู่ 437 ซอย - ถนน บอนด์สตรีท
แขวง/ตำบล บางพูด เขต/อำเภอ ปากเกร็ด

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท แพนภูรีย์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ โรงแรม แพนภูรีย์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
24 เม.ย. 2562 13251
2 โครงการ The lakes at Phoenix อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
24 พ.ย. 2551 เปิดดำเนินการ 4770