แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 08 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105534124325

ที่อยู่ 2 ซอย สุขสวัสดิ์ 25/1 ถนน -
แขวง/ตำบล บางปะกอก เขต/อำเภอ ราษฎร์บูรณะ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 4 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ โรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 มิ.ย. 2562 13433
2 โครงการ โรงพยาบาลบางปะกอก พระราม 3 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
16 ก.ค. 2558 9161
3 โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบางปะกอก 1/1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
03 ต.ค. 2556 เปิดดำเนินการ 7561
4 โครงการชุดพักอาศัย ค.ส.ล. 53 ชั้น (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
05 ส.ค. 2553 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2555 3975