แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 มิถุนายน 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2535 ถึงวันที่ 30 พ.ค. 2561)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105535079005

ที่อยู่ 8/8 ซอย - ถนน สันติบันเทิง-บางกระทุ่ม
แขวง/ตำบล ไผ่ล้อม เขต/อำเภอ บางกระทุ่ม

จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65110

โทรศัพท์ 055296021-3 ต่อ 106

โทรสาร 055296020 ต่อ 222

อีเมล chatup0rn_ae@hotmail.com

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -


แผนที่ตั้งสำนักงาน
   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (เขมราฐ) อุตสาหกรรม
อุบลราชธานี
11 มี.ค. 2556 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 1/2560 6816
2 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย) (บางกระทุ่ม) อุตสาหกรรม
พิษณุโลก
22 ก.พ. 2553 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 4489