แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 กันยายน 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537002567

ที่อยู่ 299 ซอย - ถนน สุขุมวิท
แขวง/ตำบล เชิงเนิน เขต/อำเภอ เมืองระยอง

จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000

โทรศัพท์ 038611333

โทรสาร 038612812-3

อีเมล SFEE@irpc.co.th

เว็บไซต์ http://www.irpc.co.th

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2536 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2539 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2541 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2544 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2551 3 0 3 0 0 0 0 0 0
2554 4 0 4 0 0 0 0 0 0
2555 3 0 3 0 0 0 0 0 0
2556 5 0 5 0 0 0 0 0 0
2557 1 1 0 0 0 0 0 0 0
รวม 20 1 19 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 28 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหนักจากหอกลั่น (ครั้งที่ 1) โรงกลั่นน้ำมัน
ระยอง
21 มิ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 12808
2 โครงการ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอีพีเอส ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
11 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 10409
3 ขอปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) และชนิดที่มีน้ำหนักของโมเลกุลสูง (UHMW-PE) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
22 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 12373
4 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) และชนิดที่มีน้ำหนักของโมเลกุลสูง (UHMW-PE) ครั้งที่ 1 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
13 ส.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 9046
5 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าร่วมเมืองระยองโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื่อเพลิง พลังงาน
ระยอง
24 ม.ค. 2557 อยู่ระหว่างก่อสร้าง Monitor 2/2556 7106
6 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแยกคอนเดนเสท ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
20 ธ.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7596
7 โครงการวางแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี พลังงาน
ระยอง
18 ธ.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 7012
8 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมัน ครั้งที่ 1 ของบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงกลั่นน้ำมัน
ระยอง
29 พ.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7391
9 โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี (ส่วนขยาย) อุตสาหกรรม
ระยอง
15 ต.ค. 2556 เปิดดำเนินการ 7922
10 โครงการอาคารสำนักงานแห่งใหม่ประจำ โรงงานระยอง บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ระยอง
15 ต.ค. 2556 เปิดดำเนินการ 7041
11 โครงการโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหนักจากหอกลั่น ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
25 เม.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2561 6805
12 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนชนิดคอมพาวด์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
11 ก.ย. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 6638
13 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
25 มิ.ย. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 6743
14 โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) อุตสาหกรรม
ระยอง
28 พ.ค. 2555 เปิดดำเนินการ 5135
15 โครงการ หน่วยผลิตโพรพิลีน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
- เปิดดำเนินการ 1/2562 5631
16 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการหน่วยผลิตโพรพิลิน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
19 ต.ค. 2554 เปิดดำเนินการ 6210
17 โครงการวางท่อส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมระหว่างบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) พลังงาน
ระยอง
07 ต.ค. 2554 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 5522
18 โครงการวางท่อส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมระหว่าง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) พลังงาน
ระยอง
07 ต.ค. 2554 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2561 6477
19 โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการ โรงงานเอทิลเบนซีนสไตรีนโมโนเมอร์ (ส่วนขยายครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
05 ก.ค. 2554 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 6198
20 โครงการผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พลังงาน
ระยอง
20 ต.ค. 2551 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 5024

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>