แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107554000267

ที่อยู่ 555/1 ซอย - ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวง/ตำบล เขตจตุจักร เขต/อำเภอ จตุจักร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 22 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอีดยโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานอีเทนแครกเกอร์ (ครั้งที่ 6) ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
01 ต.ค. 2562 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 14150
2 โครงการ โรงงานผลิตโพลิเอทิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
03 พ.ค. 2562 2/2562 13350
3 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ โรงกลั่นน้ำมัน (ครั้งที่ 9) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) โรงกลั่นน้ำมัน
ระยอง
05 มี.ค. 2562 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 13199
4 โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการ ท่าเทียบเรือที่ 4 คมนาคม
ระยอง
19 พ.ย. 2561 ยังไม่ได้ดำเนินการ 12686
5 โครงการโรงงานอีเทนแครกเกอร์ (ครั้งที่ 5) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
14 ส.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 12755
6 โครงการ หน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) พลังงาน
ระยอง
23 พ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 12063
7 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ (ครั้งที่ 8) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
09 เม.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 12758
8 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงผลิตสารอะโรเมติกส์ หน่วยที่ 1 ครั้งที่ 7 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
17 ม.ค. 2561 เปิดดำเนินการ 11604
9 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ โรงกลั่นน้ำมัน (ครั้งที่ 9) โรงกลั่นน้ำมัน
ระยอง
17 ม.ค. 2561 เปิดดำเนินการ 11603
10 โครงการ โรงงานแอลแอลดีพีอี (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
17 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 11272
11 โครงการ โรงผลิตสารอะโรมาติกส์ หน่วยที่ 1 ระยะที่ 3 (ครั้งที่ 6) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
29 ก.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 12756
12 โครงการ โรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
24 เม.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 10811
13 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
11 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10408
14 โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) พลังงาน
ระยอง
30 ม.ค. 2558 เปิดดำเนินการ 9653
15 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงงานผลิตโอเลฟินส์ ครั้งที่ 6 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
12 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 9216
16 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงงานแอลดีพีแอล ครั้งที่ 2 ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
27 มิ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 9771
17 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานอะโรเมติกส์ หน่วยที่ 2 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
02 ก.ค. 2556 เปิดดำเนินการ 2/2562 7116
18 โครงการผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ของริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ชลบุรี
07 ก.พ. 2556 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557 7165
19 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 4 คมนาคม
ระยอง
19 ต.ค. 2555 เปิดดำเนินการ 2/2562 6583
20 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงผลิตสารโอเลฟินส์ ครั้งที่ 4 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
27 ก.พ. 2555 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2556 6217

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>