แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 มกราคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107554000267

ที่อยู่ 555/1 ซอย - ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวง/ตำบล เขตจตุจักร เขต/อำเภอ จตุจักร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 21 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ โรงงานผลิตโพลิเอทิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
03 พ.ค. 2562 13350
2 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ โรงกลั่นน้ำมัน (ครั้งที่ 9) (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) โรงกลั่นน้ำมัน
ระยอง
05 มี.ค. 2562 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 13199
3 โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการ ท่าเทียบเรือที่ 4 คมนาคม
ระยอง
19 พ.ย. 2561 ยังไม่ได้ดำเนินการ 12686
4 โครงการโรงงานอีเทนแครกเกอร์ (ครั้งที่ 5) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
14 ส.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 12755
5 โครงการ หน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) พลังงาน
ระยอง
23 พ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 12063
6 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ (ครั้งที่ 8) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
09 เม.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 12758
7 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงผลิตสารอะโรเมติกส์ หน่วยที่ 1 ครั้งที่ 7 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
17 ม.ค. 2561 เปิดดำเนินการ 11604
8 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ โรงกลั่นน้ำมัน (ครั้งที่ 9) โรงกลั่นน้ำมัน
ระยอง
17 ม.ค. 2561 เปิดดำเนินการ 11603
9 โครงการ โรงงานแอลแอลดีพีอี (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
17 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 11272
10 โครงการ โรงผลิตสารอะโรมาติกส์ หน่วยที่ 1 ระยะที่ 3 (ครั้งที่ 6) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
29 ก.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 12756
11 โครงการ โรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
24 เม.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 10811
12 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
11 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 10408
13 โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) พลังงาน
ระยอง
30 ม.ค. 2558 เปิดดำเนินการ 9653
14 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงงานผลิตโอเลฟินส์ ครั้งที่ 6 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
12 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 9216
15 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงงานแอลดีพีแอล ครั้งที่ 2 ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
27 มิ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 9771
16 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานอะโรเมติกส์ หน่วยที่ 2 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
02 ก.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7116
17 โครงการผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ของริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ชลบุรี
07 ก.พ. 2556 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557 7165
18 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 4 คมนาคม
ระยอง
19 ต.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 6583
19 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงผลิตสารโอเลฟินส์ ครั้งที่ 4 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
27 ก.พ. 2555 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2556 6217
20 โครงการขยายกำลังการผลิตโพลิเอทิลีน 50,000 ตัน/ปี อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
06 มี.ค. 2551 เปิดดำเนินการ 4550

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>