แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 02 มีนาคม 2564

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545093574

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 10 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล โคกสะอาด เขต/อำเภอ ภูเขียว

จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36110

โทรศัพท์ 044881261-2

โทรสาร 044881263

อีเมล cheewanonp@mitrphol.com

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -


แผนที่ตั้งสำนักงาน
   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงไฟฟ้าภูเขียว ส่วนขยายระยะที่ 2 พลังงาน
ชัยภูมิ
09 มิ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 7493
2 โครงการโรงไฟฟ้าภูเขียว (ครั้งที่ 2) พลังงาน
ชัยภูมิ
13 พ.ย. 2555 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2556 6570