FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105546004851

ที่อยู่ 7/137 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล มาบยางพร เขต/อำเภอ ปลวกแดง

จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรม
ระยอง
27 เม.ย. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 5119
2 โครงการโรงงานผลิตเหล็กหล่อสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ ส่วนขยาย อุตสาหกรรม
ระยอง
26 มี.ค. 2547 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 2093