แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105548087176

ที่อยู่ 701 ซอย - ถนน ไมตรีจิตต์
แขวง/ตำบล ป้อมปราบ เขต/อำเภอ ป้อมปราบศัตรูพ่าย

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงไฟฟ้าสุรินทร์ (โครงการ 3) พลังงาน
สุรินทร์
27 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14358
2 โครงการโรงไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล พลังงาน
สุรินทร์
19 มิ.ย. 2549 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 2766