แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556176239

ที่อยู่ 1 ซอย - ถนน ปูนซิเมนต์ไทย
แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 10 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
26 ก.พ. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 11819
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททิลีนชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 3 ครั้งที่ 2 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
27 มี.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 10784
3 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
15 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 10337
4 โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน โรงงานที่ 1 (ครั้งที่ 3) บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
28 ก.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 7960
5 โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
09 มิ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 9531
6 โครงการโรงงานผลิตเม็ดลพาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE 2) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
20 ส.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 7535
7 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเมล็กพลาสติกโพลิโพรไพลีน โรงงานที่ 2 ครั้งที่ 2 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
06 ม.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 12745
8 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ โดยการนำความร้อนที่ปล่อยทิ้งกลับมาใช้ผลิตไอน้ำ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
09 พ.ย. 2553 เปิดดำเนินการ 4093
9 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลายและการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่นสูง อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
22 ม.ค. 2551 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 4552
10 โครงการขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททิลีนความหนาแน่นสูง อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
11 ก.ย. 2535 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 243