FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547075484

ที่อยู่ 555/1 ซอย - ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวง/ตำบล จตุจักร เขต/อำเภอ จตุจักร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ โรงงานผลิตบิสฟีนอลเอ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
14 พ.ย. 2550 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 3205
2 โครงการโรงงานผลิตสารฟีนอล อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
12 พ.ค. 2548 เปิดดำเนินการ 2491