แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 2542 ถึงวันที่ 14 ก.พ. 2561)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105541070740

ที่อยู่ 1 ซอย - ถนน ปูนซิเมนต์ไทย
แขวง/ตำบล เขตบางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท แปรสภาพ

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ เหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 1/2552 เหมืองแร่
พิจิตร
17 ธ.ค. 2561 12806
2 โครงการเหมืองแร่ถ่านหินและบอลเคลย์ คำขอประทานบัตรที่ 2/2545 เหมืองแร่
ลำปาง
11 ม.ค. 2548 ยื่น Monitor 2/2561 2407