แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107545000322

ที่อยู่ 999 ซอย - ถนน พหลโยธิน
แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง

จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120

โทรศัพท์ 025290031-5

โทรสาร 025291902

อีเมล -

เว็บไซต์ http://www.navanakorn.co.th

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 4 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขตปลอดอากรนวนคร (คร้้งที่ 1) (โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม) อุตสาหกรรม
ปทุมธานี
30 ส.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 9275
2 โครงการเดอะ นวไพรเวซี่ (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
27 พ.ค. 2552 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2556 3873
3 โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) อุตสาหกรรม
นครราชสีมา
10 ก.ย. 2547 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 2316
4 โครงการเขตปลอดอากรนวนคร (ปทุมธานี) อุตสาหกรรม
ปทุมธานี
07 ก.ย. 2547 เปิดดำเนินการ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขตปลอดอากรนวนคร (ปทุมธานี) (1/2555) 0/0 6904