แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 20 กันยายน 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107538000312

ที่อยู่ 900 ซอย - ถนน เพลินจิต
แขวง/ตำบล ลุมพินี เขต/อำเภอ ปทุมวัน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 14 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ อาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 ต.ค. 2562 เปิดดำเนินการ 1/2563 14218
2 โครงการ อาคารชุด โนเบิล แอมเบียนส์ สุขุมวิท 42 คอนโดมิเนียม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
21 พ.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2563 12664
3 โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 คอนโดมิเนียม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
08 ม.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 10909
4 โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีโว สีลม คอนโดมิเนียม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 ธ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 7739
5 โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา คอนโดมิเนียม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
28 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 7757
6 โครงการอาคารชุด โนเบิล เพลินจิต คอนโดมิเนียม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 พ.ย. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 6658
7 โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีเวนต์ คอนโดมิเนียม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
22 ส.ค. 2554 เปิดดำเนินการ 3/2562 5825
8 โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีดี คอนโดมิเนียม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 มี.ค. 2554 เปิดดำเนินการ 5737
9 โครงการอาคารชุด โนเบิล รีไฟน์ คอนโดมิเนียม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 พ.ค. 2553 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2555 3948
10 โครงการอาคารชุด โนเบิล รีฟอร์ม คอนโดมิเนียม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
10 พ.ค. 2553 เปิดดำเนินการ 3959
11 โครงการโนเบิล โซโลคอนโดมิเนียม (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 มิ.ย. 2551 เปิดดำเนินการ 3390
12 โครงการโนเบิล แอมเบียนส์ ร่วมฤดี (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 เม.ย. 2550 เปิดดำเนินการ 2983
13 โครงการโนเบิล ไลท์ ราชครู อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 ส.ค. 2547 อื่นๆ 2260
14 โครงการโนเบิล ออรา คอนโด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
05 เม.ย. 2547 เปิดดำเนินการ 2102