FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0845539001446

ที่อยู่ 141/5 ซอย - ถนน าญจนวิถี
แขวง/ตำบล บางกุ้ง เขต/อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2545 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 8 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม และแร่แอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 2/2560 คำขอสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรที่ 1/2562 และคำขอใบอนุญาตแต่งแร่ที่ 1/2562 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
13 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 13882
2 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ยิปซั่มและแร่แอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 26217/15907 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 33081/15908 และ ประทานบัตรที่ 26156/15104 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
25 พ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ 9660
3 โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 30238/15739 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 23247/14462 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
08 ธ.ค. 2548 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 2638
4 โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 30236/15796 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
14 ก.ย. 2548 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 2578
5 โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 30219/15580 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
15 ม.ค. 2545 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 1797
6 โครงการเหมืองแร่ยิปซัม ประทานับตรที่ 26156/15104 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
16 ธ.ค. 2539 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2561 886
7 โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 26217/15907 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
- เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 4070
8 โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 33081/15908 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
- เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561 4385