แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย(ประเทศไทย) จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105543012950

ที่อยู่ 181 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล ตลิ่งชัน เขต/อำเภอ จะนะ

จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2544 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย(ประเทศไทย) จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย พลังงาน 23 พ.ย. 2544 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 1780
2 โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สงขลา
28 ก.ย. 2544 เปิดดำเนินการ รายงาน Monitor 2/2555 1753