แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 ตุลาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท วานิชยิบซั่ม จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835524000163

ที่อยู่ 48 ซอย - ถนน ภูเก็ต
แขวง/ตำบล ตลาดใหญ่ เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต

จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท วานิชยิบซั่ม จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 6 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 5/2560 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
29 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14440
2 โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 26209/15881 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 26094/14642 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
04 ต.ค. 2545 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 12023
3 โครงการเหมืองแร่ยิบซั่มและแอนไดรต์ ประทานบัตรที่ 23294/15120 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
05 มิ.ย. 2540 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 957
4 โครงการเหมืองแร่ยิปซั่ม ประทานบัตรที่ 26124/14996 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
20 ก.ค. 2538 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 578
5 โครงการเหมืองแร่ยิบซั่ม ประทานบัตรที่ 23282/14897 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
06 ธ.ค. 2537 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 447
6 โครงการเหมืองแร่ยิบซั่ม ประทานบัตรที่ 26093/14641 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
28 พ.ค. 2535 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 153