แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 04 สิงหาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105541068621

ที่อยู่ 31/4 หมู่ 3 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล บ้านป่า เขต/อำเภอ แก่งคอย

จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2544 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 7 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ ทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สำหรับประทานบัตรที่ 32444/15541 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันทั้งหมด 10 แปลง เหมืองแร่
สระบุรี
07 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ 12802
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานปูนซีเมนต์แก่งคอย อุตสาหกรรม
สระบุรี
23 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 7490
3 โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 29234/16030 เหมืองแร่
ลพบุรี
27 มี.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 6515
4 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและชนิดหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 32444/15541 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันทั้งหมด 10 แปลง เหมืองแร่
สระบุรี
10 ส.ค. 2554 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 11535
5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานปูนซีเมนต์ภายใต้โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานปูนซิเมนต์ไทย (การนำลมร้อนทิ้งมาใช้ผลิตไฟฟ้า) (แก่งคอย) อุตสาหกรรม
สระบุรี
03 ก.ค. 2550 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2560 9859
6 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 17301/15548 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 32441/15547 และประทานบัตรที่ 32442/15549 เหมืองแร่
สระบุรี
08 พ.ย. 2544 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562 1771
7 โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมโรงงานปูนซิเมนต์แก่งคอย อุตสาหกรรม
สระบุรี
21 ก.พ. 2544 เปิดดำเนินการ 1651