แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดเจ้าของโครงการ


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 3 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 2 ครั้งที่ 2 ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
- เปิดดำเนินการ 6564
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ โดยการนำความร้อนที่ปล่อยทิ้งกลับมาใช้ผลิตไอน้ำ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
09 พ.ย. 2553 เปิดดำเนินการ 4093
3 ขอเปลี่ยนแปงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง โดยการเพิ่มเติมหน่วยเตรียมคะตะลิสต์ C-1 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
03 ก.พ. 2552 อื่นๆ 4575