แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563
เลือกประเภทโครงการ
 • อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
 • เหมืองแร่
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  เลขที่หนังสือเห็นชอบ

  เลขที่อ้างอิงโครงการ

  ส่วนหนึ่งของชื่อโครงการ
  ชื่อเจ้าของโครงการ
  นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
  จังหวัดที่ตั้งโครงการ
  กรุณาเลือกจังหวัด
  ประเภทโครงการ
  กรุณาเลือกประเภทโครงการ
  สถานภาพปัจจุบันของโครงการ
  ประเภทรายงาน
  หน่วยงานอนุญาต
  วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  ผลการค้นหาโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
  พบ 9,401 ฉบับ จาก 9,401 ฉบับ (เป็นโครงการในประเภทนี้จำนวน 8,443 โครงการ) (จากโครงการทุกประเภทจำนวน 8,443 โครงการ)
  ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ สถานะโครงการ ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน เลขที่อ้างอิงโครงการ
  1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 17 มิ.ย. 2563 ทส 1010.8/8034
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
  เปิดดำเนินการ 14349
  2 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตโพลิเอททีลีน (ครั้งที่ 5)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงงานผลิตโพลิเอททีลีน
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 16 มิ.ย. 2563 ทส 1010.8/7905
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ซอย - ถนน - ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21103
  เปิดดำเนินการ 14353
  3 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตน้ำยาง เอ็น บี อาร์ (NBR Latex) (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 12 มิ.ย. 2563 ทส 1010.8/7783
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 8 ซอย - ถนน ไอ-สอง ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
  เปิดดำเนินการ 14351
  4 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชน ในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการผลิตเอทธิลีนออกไซด์และเอทธิลีนไกลคอล (ครั้งที่ 6) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 11 มิ.ย. 2563 ทส 1010.8/7633
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
  เปิดดำเนินการ 14352
  5 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตยางเทอร์โมพลาสติกและพอลิเอไมด์ชนิดพิเศษ (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 08 มิ.ย. 2563 ทส 1010.8/7500
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
  เปิดดำเนินการ 14350
  6 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตไอโซพรีนอลและอนุพันธ์ (ครั้งที่ 3)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ โรงงานผลิตไอโซพรีนอลและอนุพันธ์
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 05 มิ.ย. 2563 ทส 1010.8/7454
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
  เปิดดำเนินการ 14348
  7 โครงการ โรงงานผลิตอะคริลิคอิมัลชั่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 29 พ.ค. 2563 ทส 1010.8/7270
  ที่อยู่ เลขที่ 4 ซอย จี-2 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14356
  8 การเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตเยื่อกระดาษ โรงงานผลิตเยื่อกระดาษชนิดใยสั้น (เยื่อกึ่งเคมี) และโครงการโรงงานผลิตเยื่อกึ่งเคมีส่วนขยาย (CCSC) อุตสาหกรรม 29 พ.ค. 2563 ทส 1010.3/7276
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ท่าผา อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14360
  9 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 เหมืองแร่
  ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
  29 พ.ค. 2563 ทส 1010.2/7266
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14368
  10 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 30288/16093 เหมืองแร่
  ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
  29 พ.ค. 2563 ทส 1010.2/7269
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14369
  11 โครงการ KLEIN THONG LO (ไคลน์ ทองหล่อ) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 29 พ.ค. 2563 ทส 1010.5/7278
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนน สุขุมวิท ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14398
  12 โครงการ The Standard Hua Hin (เดอะ สแตนดาร์ด หัวหิน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 29 พ.ค. 2563 ทส 1010.5/7296.1
  ที่อยู่ - ซอย หัวหิน 65 ถนน นเรศดำริห์ ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14399
  13 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการผลิตผลิตภัณฑ์จาก Mixed C4 (ครั้งที่ 6) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 29 พ.ค. 2563 ทส 1010.8/7274
  ที่อยู่ เลขที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน ไอ-7 ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
  เปิดดำเนินการ 14414
  14 โครงการ อาคารชุด เฮชวัน (H1) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 28 พ.ค. 2563 ทส 1010.5/7123
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ลาดกระบัง ตำบล ลาดกระบัง อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10520
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14397
  15 โครงการโรงไฟฟ้าสุรินทร์ (โครงการ 3) พลังงาน 27 พ.ค. 2563 ทส 1010.7/7092
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ปรือ อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14358
  16 โครงการ ibis Styles Khon Kaen Lake View อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 26 พ.ค. 2563 ทส 1010.5/6966
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ริมถนนรอบบึง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14393
  17 โครงการ โรงพยาบาลเสรีรักษ์ (ส่วนขยาย)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงพยาบาลเสรีรักษ์
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 26 พ.ค. 2563 ทส 1010.5/6972
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน เสรีไทย ตำบล มีนบุรี อำเภอ มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10510
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14394
  18 โครงการ BTPK อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 26 พ.ค. 2563 ทส 1010.5/6976
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุภธีระ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14395
  19 โครงการ KHON KAEN INNOVATION CENTER อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 26 พ.ค. 2563 ทส 1010.5/7034
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ศรีจันทร์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14396
  20 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอระยอง 36 อุตสาหกรรม 25 พ.ค. 2563 ทส 1010.3/6904
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล พนานิคม อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14359
  21 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ ของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 22 พ.ค. 2563 ทส 1010.8/6853
  ที่อยู่ เลขที่ 8 ถนนไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  เปิดดำเนินการ 14355
  22 โครงการ ก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (สี่แยก P.M.Y.) - ถนนเลียบทะเลระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง คมนาคม 22 พ.ค. 2563 ทส 1010.4/6842
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14362
  23 โครงการ ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 กับทางหลวงหมายเลข 3275 (แยกอินทร์บุรี) จ.สิงห์บุรี คมนาคม 22 พ.ค. 2563 ทส 1010.4/6851
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14363
  24 โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 22 พ.ค. 2563 ทส 1010.5/6825
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล บางจาก อำเภอ พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14410
  25 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2558 (ประทานบัตรที่ 26542/15799) เหมืองแร่ 21 พ.ค. 2563 ทส 1010.2/6807
  ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล หนองชุมพล อำเภอ เขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14367
  26 โครงการอาคารชุด Cloud Residences (คลาวด์ เรสซิเดนซ์) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 พ.ค. 2563 ทส 1010.5/6723
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 23 ถนน สุขุมวิท ตำบล คลองเตยเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14391
  27 โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล SPP มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ 5 พลังงาน 19 พ.ค. 2563 ทส 1010.7/6689
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองเรือ อำเภอ หนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14357
  28 โครงการ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลภูเก็ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 19 พ.ค. 2563 ทส 1010.5/6570
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83150
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14387
  29 โครงการ พลัมคอนโด สุขุมวิท 97/1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 19 พ.ค. 2563 ทส 1010.5/6625
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 97/1 ถนน - ตำบล บางจาก อำเภอ พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14390
  30 โครงการ ทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแร่แกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 3/2560 เหมืองแร่
  ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
  18 พ.ค. 2563 ทส 1010.2/6581.1
  ที่อยู่ หมู่ที่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14365
  31 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2559 เหมืองแร่
  ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
  18 พ.ค. 2563 ทส 1010.2/6581.4
  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล เขาน้อย อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14366
  32 โครงการ โรงแรม บีเอส แอร์พอร์ต โฮเทล อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 18 พ.ค. 2563 ทส 1010.5/6517
  ที่อยู่ - ซอย ในยาง 16/1 ถนน - ตำบล สาคู อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14370
  33 โครงการโรงแรม แค๊ปโค อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 18 พ.ค. 2563 ทส 1010.5/6514
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ลำแก่น อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ 82210
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14386
  34 โครงการ โรงแรมภูเก็ตไอแลนด์วิว (ดัดแปลง เปลี่ยนการใช้อาคาร และส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 18 พ.ค. 2563 ทส 1010.5/6573
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83100
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14388
  35 โครงการ อาคารชุดเพื่อการค้าสกายพาร์ค เฟส 3 (Skypark phase 3) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 18 พ.ค. 2563 ทส 1010.5/6576
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14389
  36 โครงการ THE ORIGIN RAM 209 INTERCHANGE (ดิ ออริจิ้น ราม 209 อินเตอร์เชนจ์) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 15 พ.ค. 2563 ทส 1010.5/6489
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน รามคำแหง ตำบล มีนบุรี อำเภอ มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10510
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14385
  37 โครงการ ซิลค์บุรี (silk Buri Hotel) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 14 พ.ค. 2563 ทส 1010.5/6428
  ที่อยู่ - ซอย 8 ถนน เทพประสิทธิ์ ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14382
  38 โครงการ ควินทารา สุขุมวิท 39 (QUINTARA SUKHUMVIT 39) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 14 พ.ค. 2563 ทส 1010.5/6453
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 39 ถนน สุขุมวิท ตำบล คลองเตยเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14383
  39 โครงการ Aquarius Hotel&Resort-Koh Chang (อะควาเรียส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท-เกาะช้าง) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 14 พ.ค. 2563 ทส 1010.5/6456.1
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ทางหลวงชนบท สายบ้านมาบค้างคาว-บ้านบางเบ้า กิโลเมตรที่ 8บวก182 ถึง กิโลเมตรที่ 8บวก190 ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14384
  40 โครงการ อพาร์ทเม้นต์ร่มเย็น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 13 พ.ค. 2563 ทส 1010.5/6346
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ถนนหนองไม้แก่น ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14380
  41 โครงการ The Art Ramkhamhaeng Interchange อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 13 พ.ค. 2563 ทส 1010.5/6369
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน รามคำแหง ตำบล หัวหมาก อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14381
  42 โครงการโรงแรม The Sun Xclusive เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 12 พ.ค. 2563 ทส 1010.5/6331.1
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ถนนพัทยาสาย 2 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14379
  43 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครบงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) (ส่วนขยายครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรม 08 พ.ค. 2563 ทส 1010.3/6239
  ที่อยู่ 999/1 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน มิตรภาพ กม.231 ตำบล นากลาง อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30380
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14336
  44 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2559 เหมืองแร่
  ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
  08 พ.ค. 2563 ทส 1010.2/6294
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ป่าแก่บ่อหิน อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14364
  45 โครงการ แดง พาเลส โฮเทล พัทยา (Daeng Palace Hotel Pattaya) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 08 พ.ค. 2563 ทส 1010.5/6297
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ถนนเพ็ชรตระกูล ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14378
  46 โครงการ ปรับปรุงขยายท่าอากาศยานตรัง คมนาคม 07 พ.ค. 2563 ทส 1010.4/6118
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล โคกหล่อ อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14361
  47 โครงการ โรงแรม ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 07 พ.ค. 2563 ทส 1010.5/6144
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83100
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14376
  48 โครงการ โรงแรม ครอสทู ไวบ์ ภูเก็ต ป่าตอง เซ็นเตอร์ โฮเต็ล อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 07 พ.ค. 2563 ทส 1010.5/6200.2
  ที่อยู่ ถนนผังเมืองสาย ก ซอย - ถนน - ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83150
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14377
  49 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงารการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย (ครั้งที่ 3)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 05 พ.ค. 2563 ทส 1010.8/6042
  ที่อยู่ 181 หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14354
  50 โครงการ DIAMOND TOWER อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 05 พ.ค. 2563 ทส 1010.5/6052
  ที่อยู่ บริเวณถนนพระตำหนัก ซอย - ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14372

  หน้าที่ 1 จาก 189 หน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>