แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 กันยายน 2563

กรุณากรอกข้อมูลยืนยันตัวตนในกรณีขอรหัสผ่าน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (กรณีนิติบุคคล) หรือ หมายเลขบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
ชื่อผู้ขอข้อมูล
รหัสผ่านใหม่
อีเมลที่ใชข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ข้อมูล
แนบไฟล์ยืนยันตัวตน
กรณีนิติบุคคลแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียน
กรณีบุคคลธรรมดาแนบสำเนาบัตรประชาชน
กรณี เจ้าของโครงการเป็นรัฐ/รัฐวิสาหกิจ แนบหนังสือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี