แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 08 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 26/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 11 พ.ย. 2561
หมดอายุวันที่ 10 พ.ย. 2563
เลขทะเบียน นิติ 98
 
ที่อยู่ : 300/27 ซ.ซอยลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้1) ถ.- ต.วังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-933-8833
โทรสาร : 02-933-8889
อีเมล : getthanya@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายสุรพงศ์ นนทประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 11 คน คือ
1. นายสมสุข ศรีสถิตย์วัฒนา
2. ธัญญา ดวงทอง
3. ลฎาภา ภูมิฐานนท์
4. กริชกาฬ พลเตชา
5. ขนิษฐา แย้มวงษ์
6. พัชระ รัตนะเศรษฐี
7. วลัลนา วัฒนาเหมกร
8. อัญชลี ศรีหนองแสง
9. รสริน เขตสูงเนิน
10. พรสรวง ชดช้อย
11. ทรงพล จรรยาภรณ์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 0 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด