แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 16 ธันวาคม 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 3/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 11 พ.ย. 2561
หมดอายุวันที่ 10 พ.ย. 2563
เลขทะเบียน นิติ 98
 
ที่อยู่ : 300/27 ซ.ซอยลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้1) ถ.- ต.วังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-933-8833
โทรสาร : 02-933-8889
อีเมล : getthanya@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายสุรพงศ์ นนทประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 9 คน คือ
1. นายสมสุข ศรีสถิตย์วัฒนา
2. ธัญญา ดวงทอง
3. ลฎาภา ภูมิฐานนท์
4. กริชกาฬ พลเตชา
5. ขนิษฐา แย้มวงษ์
6. พัชระ รัตนเศรษฐ๊
7. วลัลนา วัฒนาเหมกร
8. อัญชลี ศรีหนองแสง
9. รสริน เขตสูงเนิน
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 0 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด