FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

มหาวิทยาลัยบูรพา


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 9/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 19 เม.ย. 2561
หมดอายุวันที่ 18 เม.ย. 2564
เลขทะเบียน นิติ 93
 
ที่อยู่ : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ซ.- ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 038-102-297
โทรสาร : 038-393-427
อีเมล : taweesak99@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.uniserv.buu.ac.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 16 คน คือ
1. นายณกร อินทร์พยุง
2. นายไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
3. นายดนัย บวรเกียรติกุล
4. นายสุดสายชล หอมทอง
5. นายวิชญา กันบัว
6. นายภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา
7. นายกวีพล สว่างแผ้ว
8. นายเกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
9. นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง
10. นางสาวนันทพร ภัทรพุทธ
11. นายเชาวน์วัฒน์ เอื้อเฟื้อ
12. นายสราวุธ ลักษณะโต
13. นางสาวเบญจวรรณ ชิวปรีชา
14. นายเอนก ชมวงษ์
15. นางสาวนลินี ฐานะ
16. นางสาวสุทธินี ยอดอินทร์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 4 โครงการ ดังนี้