แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มิถุนายน 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

มหาวิทยาลัยบูรพา


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 9/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 19 เม.ย. 2561
หมดอายุวันที่ 18 เม.ย. 2564
เลขทะเบียน นิติ 93
 
ที่อยู่ : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ซ.- ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 038-102-297
โทรสาร : 038-393-427
อีเมล : taweesak99@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.uniserv.buu.ac.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 21 คน คือ
1. นายณกร อินทร์พยุง
2. นายไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
3. นายดนัย บวรเกียรติกุล
4. นายสุดสายชล หอมทอง
5. นายวิชญา กันบัว
6. นางสาวจริยาวดี สุริยพันธุ์
7. นายภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา
8. นายดิเรก ประทุมทอง
9. นายกวีพล สว่างแผ้ว
10. นายเกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
11. นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง
12. นางสาวนันทพร ภัทรพุทธ
13. นายเชาวน์วัฒน์ เอื้อเฟื้อ
14. นางสาวสุขุมาภรณ์ พัฒนไพบูลย์วงศ์
15. ปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล
16. นายสราวุธ ลักษณะโต
17. นางสาวเบญจวรรณ ชิวปรีชา
18. นายเอนก ชมวงษ์
19. นางสาวธนาวดี หมดใส
20. นางสาวนลินี ฐานะ
21. นางสาวสุทธินี ยอดอินทร์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 3 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) 13002 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
08 ก.พ. 2562
2 โครงการ FX HOTEL 12677 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
15 พ.ย. 2561
3 โครงการ เนเชอร์เรสซิเดนซ์ 11808 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
14 ก.พ. 2561