แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

มหาวิทยาลัยบูรพา


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 9/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 19 เม.ย. 2561
หมดอายุวันที่ 18 เม.ย. 2564
เลขทะเบียน นิติ 93
 
ที่อยู่ : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ซ.- ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 038-102-297
โทรสาร : 038-393-427
อีเมล : taweesak99@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.uniserv.buu.ac.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 16 คน คือ
1. นายณกร อินทร์พยุง
2. นายไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
3. นายดนัย บวรเกียรติกุล
4. นายสุดสายชล หอมทอง
5. นายวิชญา กันบัว
6. นายภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา
7. นายกวีพล สว่างแผ้ว
8. นายเกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
9. นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง
10. นางสาวนันทพร ภัทรพุทธ
11. นายเชาวน์วัฒน์ เอื้อเฟื้อ
12. นายสราวุธ ลักษณะโต
13. นางสาวเบญจวรรณ ชิวปรีชา
14. นายเอนก ชมวงษ์
15. นางสาวนลินี ฐานะ
16. นางสาวสุทธินี ยอดอินทร์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 6 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ แดง พาเลส โฮเทล พัทยา (Daeng Palace Hotel Pattaya) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 14378 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
08 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการ ริต้า รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์ (Rita Resort and Residence) 14416 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
03 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการ เพชรทะเลพัทยา 14180 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
06 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการ โกลเด้น ซี พัทยา (Golden Sea Pattaya) 13002 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
08 ก.พ. 2562 เปิดดำเนินการ
5 โครงการ FX HOTEL 12677 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
15 พ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
6 โครงการ เนเชอร์เรสซิเดนซ์ 11808 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
14 ก.พ. 2561 อื่นๆ