FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 30/2560
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 25 ธ.ค. 2560
หมดอายุวันที่ 24 ธ.ค. 2563
เลขทะเบียน นิติ 91
 
ที่อยู่ : 99/130 หมู่ที่ 5 ซ.ไทรม้า ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2930-8831
โทรสาร : 0-2930-8831
อีเมล : natural_operation@hotmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาวเกษศิรินทร์ ฤทธิแสง
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 4 คน คือ
1. นายนิพนธ์ เพชโรภาส
2. นางสาวธนาวรรณ อินต๊ะ
3. นางสาววิภาวดี บุณโยดม
4. นางสาวรัตติยากร โคตรมี
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 5 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ สมาร์ท แวลู คอนโด 12213 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครราชสีมา
15 มิ.ย. 2561 อื่นๆ 2/2562
2 โครงการ โรงแรม ไทย บัว ทาวเวอร์ 11255 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
28 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ
3 โครงการ โรงแรมสมบูรณ์โชคพัฒนา 10881 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
31 พ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
4 โครงการ โรงแรมพนม ริเวอรไซด์ 10722 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครพนม
06 มี.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
5 โครงการ พอส ไอดี (Pause ID Project) 10380 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
03 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ