แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 16 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 30/2560
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 25 ธ.ค. 2560
หมดอายุวันที่ 24 ธ.ค. 2563
เลขทะเบียน นิติ 91
 
ที่อยู่ : 99/130 หมู่ที่ 5 ซ.ไทรม้า ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2930-8831
โทรสาร : 0-2930-8831
อีเมล : natural_operation@hotmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาวเกษศิรินทร์ ฤทธิแสง
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 3 คน คือ
1. นายนิพนธ์ เพชโรภาส
2. นางสาวธนาวรรณ อินต๊ะ
3. นางสาววิภาวดี บุณโยดม
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 5 โครงการ ดังนี้