แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 กันยายน 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 25/2558
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 29 ต.ค. 2558
หมดอายุวันที่ 28 ต.ค. 2561
เลขทะเบียน นิติ 9
 
ที่อยู่ : 151 ซ.อาคารทีม ถ.ถ.นวลจันทร์ ต.นวลจันทร์ อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02-509-9000
โทรสาร : 0-2509-9047 02-509-9090
อีเมล : sirinw@team.co.th
เว็บไซต์ : http://www.team.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสิรินิมิตร บุญยืน
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 16 คน คือ
1. นางบุษบา อิศรางกูรณอยุธยา
2. นางสาวเยาวภา ชูวงษ์
3. นายอาณัติ พรหมประสิทธิ์
4. นายเปลี่ยน มณียะ
5. นายยงยุทธ ก้อนจันทร์เทศ
6. นายสุมิตร รักษ์พงษ์
7. นายเจษฎา เกตุเห่ง
8. นางสาวน้ำฝน พามา
9. นางสาวอรพรรณ โลหะสาร
10. นางสาวสุพิชญา วงศ์ชินวิทย์
11. นางชลิดา เหนี่ยวบุบผา
12. นางสาวนำพร ปิตุชนะ
13. นางสาวศริญญา สุวรรณโครธ
14. นางสาวขจีวรรณ เจริญภักดี
15. นางสาวมนิฐกานต์ ธัญพิสิษฐ์เดชา
16. นายกิตติชัย จำรูญ
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 144 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ โรงไฟฟ้านครเนื่องเขต (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 12484 พลังงาน
ฉะเชิงเทรา
19 ก.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
2 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าศรีราชา 12439 พลังงาน
ชลบุรี
30 ส.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2563
3 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าศรีราชา บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด 11232 พลังงาน
ชลบุรี
11 ต.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
4 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสำหรับโครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือหิน อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 11233 พลังงาน
ชัยภูมิ
11 ต.ค. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
5 โครงการ วางท่อส่งน้ำมันลอดผ่านถนนสายปากน้ำ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด 10999 พลังงาน
สุราษฎร์ธานี
05 ก.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
6 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1 และโรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2 10892 พลังงาน
นครราชสีมา
01 พ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562
7 โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น 10771 พลังงาน
ราชบุรี
01 มี.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
8 โครงการ ท่าเทียบเรือ หมายเลข 7 และ 8 10671 คมนาคม
ชลบุรี
30 ม.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
9 โครงการ หน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด 10666 พลังงาน
ราชบุรี
04 ม.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
10 โครงการ โรงไฟฟ้าปลวกแดง ของ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด 10561 พลังงาน
ระยอง
30 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ
11 โครงการ โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2 10557 พลังงาน
นครราชสีมา
04 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
12 โครงการ โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1 10558 พลังงาน
นครราชสีมา
04 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
13 โครงการโรงไฟฟ้าบ้านโพ 10375 พลังงาน
พระนครศรีอยุธยา
17 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
14 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งแม่น้ำน่านแปลงเอส 1 10367 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
อุตรดิตถ์
10 ส.ค. 2559 ยังไม่ได้ดำเนินการ
15 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 55 เมกะวัตต์ ของ บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด 10075 พลังงาน
นครราชสีมา
04 พ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560
16 โครงการ โรงไฟฟ้าบ้านเลน 10018 พลังงาน
พระนครศรีอยุธยา
12 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ 1/2563
17 โครงการระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่ง และการจัดการโลจิสดิกส์ (ระยะที่ 1)แนวเส้นทางลพบุรี-ปากน้ำโพ 11030 คมนาคม
ลพบุรี
นครสวรรค์
04 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
18 โครงการ ระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่ง และการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะที่ 1) แนวเส้นทางนครปฐม-ชุมทางหนองปลาดุก-หัวหิน 11031 คมนาคม 04 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
19 โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งบึงช้าง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร 9944 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
กำแพงเพชร
18 มี.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
20 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งลำคูณและแหล่งบึงแวง จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก 9943 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
พิษณุโลก
17 มี.ค. 2559 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 8 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 >>