แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 มีนาคม 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 1/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 36 ปี
เริ่มวันที่ 20 ธ.ค. 2561
หมดอายุวันที่ 19 ธ.ค. 2564
เลขทะเบียน นิติ 8
 
ที่อยู่ : 39 ซ.ซ.124 ถ.ถ.ลาดพร้าว ต.วังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2934-3233-47
โทรสาร : 0-2934-3248
อีเมล : cot@cot.co.th
เว็บไซต์ : http://www.cot.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 5 คน คือ
1. นายพิสิฐ พุฒิไพโรจน์
2. นางสาวขนิษฐา ทักษิณ
3. นายสมคิด พุ่มฉัตร
4. นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง
5. นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 54 คน คือ
1. นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย
2. นางสาวจุไรรัตน์ แก่นจันทร์
3. นายอาภรณ์ ช่วยนุกูล
4. นางสาวชลดา เจี๊ยบนา
5. นายเฉลิมพันธุ์ ทรัพย์นิมิตร
6. นางสาวทิพย์สุดา อุตตา
7. นางสาวคณิศร์ณิชา ชายสุด
8. นางสาวสุภาวดี พนาสถิตย์
9. นางสาวสุนันทา ม่วงจิต
10. นางสาวพรรษกร ใจประดับเพชร
11. นางสาวนันท์ธีรา ศุภลักษณ์
12. นายจีรศักดิ์ ปานเดช
13. นางสาวกรองแก้ว สาครรัตน์
14. นางสาวจุฑารัตน์ แสนศักดิ์
15. นางสาวเมธินี บุญชุบเลี้ยง
16. นางสาวเกศกนก ขุ่มด้วง
17. นางสาวพวงแข อุทัยจรัสรัศมี
18. นางสาวชีวนันท์ ชมภูจันทร์
19. นางสาวจิตติมา อายุเจริญ
20. นายพีระชาญ หาญบัวแก้ว
21. นางสาวโชตินุช เกษมณี
22. นางสาวประภาภรณ์ จำวงค์ลา
23. นายศรัณย์ มณีวรรณ
24. นางสาวอรทัย อ่อนหัวโทน
25. นายชัจจ์ ชิวปรีชา
26. นางสาวละไม มุ่งขอบกลาง
27. นางสาวจิราภรณ์ บุญมาก
28. นายจีรภัทร์ ประเสริฐสุวรรณ
29. นางสาวจิราพร ผลวงค์
30. นางสาวพจนีย์ บัวโรย
31. นางสาวอรชุลี ดีมีศรี
32. นายเสริมศักดิ์ เลาหศักดิ์ประสิทธิ์
33. นางสาวชไมพร เสิกภู่เขียว
34. นางสาวธัญยรัตน์ วงศกรณ์รัตน
35. นางสาวณัฐชยา นาคกุลบุตร
36. นายศิรัฐ ทักษาดิพงษ์
37. นางสาวปิ่นนารี บ้งพรม
38. นางสาวศรีสุดา พลขันธ์
39. นางสาวอัจฉรา ทางดี
40. นางสาวจุฑามาศ ศิริพร ณ ราชสีมา
41. นางสาวปิยนาถ บัวคุ้ม
42. นายสุรพจน์ ปลีกล่ำ
43. นางสาวพัชราภรณ์ สมทรง
44. นายวัฒนลักษณ์ ไกรทอง
45. นางสาวมนิษา เทพบัญชาพร
46. นายยิ่งยง แสนเดช
47. นายธนากร แย้มเกษร
48. นายสมัตถ์ หงสะมัต
49. นางสาวไพรินทร์ ศรีรูปี
50. นางสาวธนรักษ์ ศรีกุศล
51. ว่าที่ร.ต.หญิงประวีณา ธรรมรส
52. นางสาวพรวิมล มณีอ่อน
53. นางสาวศิริพร โสภา
54. นางสาวอภิวรรณ สุวรรณนที
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 507 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด 12909 พลังงาน
นครราชสีมา
25 ม.ค. 2562
2 โครงการ โรงงานผลิตเอทานอลและระบบสนับสนุนการผลิต (โรงไฟฟ้า) บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด 12687 อุตสาหกรรม
ลพบุรี
20 พ.ย. 2561
3 โครงการ โรงแรมเมอร์เคียวระยอง ลมทะเล รีสอร์ท 12659 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ระยอง
19 พ.ย. 2561
4 โครงการ โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ 12660 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ลำพูน
19 พ.ย. 2561
5 โครงการ โรงแรม ฟอร์จูน ขอนแก่น 12549 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ขอนแก่น
08 ต.ค. 2561
6 โครงการ โรงงานรีดเหล็ก ของ บริษัท เมทัลลิค โปรไฟล์ สตีล จำกัด 12572 อุตสาหกรรม
เพชรบุรี
02 ต.ค. 2561 อื่นๆ
7 โครงการ ก่อสร้างอาคารที่พักสัวสดิการข้าราชการกองทัพบก (ส่วนกลาง) ในการใช้พื้นที่กรมช่างอากาศ 12537 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
01 ต.ค. 2561
8 โครงการ โรงแรม ฟอร์จูนซีวิว 12426 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ระยอง
31 ส.ค. 2561
9 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน (ส่วนขยายครั้งที่ 1) 12352 พลังงาน
ฉะเชิงเทรา
16 ก.ค. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
10 โครงการ โรงพยาบาลนานาชาติ ซอยศูนย์วิจัย 12324 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
12 ก.ค. 2561
11 โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาสกลนคร) 12342 พลังงาน
สกลนคร
04 ก.ค. 2561
12 โครงการ โรงงานผลิตเอทานอล กำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (สาขาน้ำพอง 2) 12241 อุตสาหกรรม
ขอนแก่น
25 มิ.ย. 2561
13 โครงการ RTWO 12209 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
14 มิ.ย. 2561
14 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ (ครั้งที่ 8) 12758 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
01 มิ.ย. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
15 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2) โครงการ โรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี 12065 อุตสาหกรรม
ระยอง
25 พ.ค. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
16 โครงการ หน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 12063 พลังงาน
ระยอง
23 พ.ค. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
17 โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (อำนาจเจริญ) จำกัด 12084 พลังงาน
อำนาจเจริญ
09 พ.ค. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
18 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ครั้งที่ 3 12061 พลังงาน
ระยอง
01 พ.ค. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
19 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล ครั้งที่ 6 11969 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
11 เม.ย. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
20 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานโอเลฟินส์ (ครั้งที่ 7) 11968 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
09 เม.ย. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561

หน้าที่ 1 จาก 26 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>