แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 1/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 36 ปี
เริ่มวันที่ 20 ธ.ค. 2561
หมดอายุวันที่ 19 ธ.ค. 2564
เลขทะเบียน นิติ 8
 
ที่อยู่ : 39 ซ.ซ.124 ถ.ถ.ลาดพร้าว ต.วังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2934-3233-47
โทรสาร : 0-2934-3248
อีเมล : cot@cot.co.th
เว็บไซต์ : http://www.cot.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 5 คน คือ
1. นายพิสิฐ พุฒิไพโรจน์
2. นางสาวขนิษฐา ทักษิณ
3. นายสมคิด พุ่มฉัตร
4. นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง
5. นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 54 คน คือ
1. นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย
2. นางสาวจุไรรัตน์ แก่นจันทร์
3. นายอาภรณ์ ช่วยนุกูล
4. นางสาวชลดา เจี๊ยบนา
5. นายเฉลิมพันธุ์ ทรัพย์นิมิตร
6. นางสาวทิพย์สุดา อุตตา
7. นางสาวคณิศร์ณิชา ชายสุด
8. นางสาวสุภาวดี พนาสถิตย์
9. นางสาวสุนันทา ม่วงจิต
10. นางสาวพรรษกร ใจประดับเพชร
11. นางสาวนันท์ธีรา ศุภลักษณ์
12. นายจีรศักดิ์ ปานเดช
13. นางสาวกรองแก้ว สาครรัตน์
14. นางสาวจุฑารัตน์ แสนศักดิ์
15. นางสาวเมธินี บุญชุบเลี้ยง
16. นางสาวเกศกนก ขุ่มด้วง
17. นางสาวพวงแข อุทัยจรัสรัศมี
18. นางสาวชีวนันท์ ชมภูจันทร์
19. นางสาวจิตติมา อายุเจริญ
20. นายพีระชาญ หาญบัวแก้ว
21. นางสาวโชตินุช เกษมณี
22. นางสาวประภาภรณ์ จำวงค์ลา
23. นายศรัณย์ มณีวรรณ
24. นางสาวอรทัย อ่อนหัวโทน
25. นายชัจจ์ ชิวปรีชา
26. นางสาวละไม มุ่งขอบกลาง
27. นางสาวจิราภรณ์ บุญมาก
28. นายจีรภัทร์ ประเสริฐสุวรรณ
29. นางสาวจิราพร ผลวงค์
30. นางสาวพจนีย์ บัวโรย
31. นางสาวอรชุลี ดีมีศรี
32. นายเสริมศักดิ์ เลาหศักดิ์ประสิทธิ์
33. นางสาวชไมพร เสิกภู่เขียว
34. นางสาวธัญยรัตน์ วงศกรณ์รัตน
35. นางสาวณัฐชยา นาคกุลบุตร
36. นายศิรัฐ ทักษาดิพงษ์
37. นางสาวปิ่นนารี บ้งพรม
38. นางสาวศรีสุดา พลขันธ์
39. นางสาวอัจฉรา ทางดี
40. นางสาวจุฑามาศ ศิริพร ณ ราชสีมา
41. นางสาวปิยนาถ บัวคุ้ม
42. นายสุรพจน์ ปลีกล่ำ
43. นางสาวพัชราภรณ์ สมทรง
44. นายวัฒนลักษณ์ ไกรทอง
45. นางสาวมนิษา เทพบัญชาพร
46. นายยิ่งยง แสนเดช
47. นายธนากร แย้มเกษร
48. นายสมัตถ์ หงสะมัต
49. นางสาวไพรินทร์ ศรีรูปี
50. นางสาวธนรักษ์ ศรีกุศล
51. ว่าที่ร.ต.หญิงประวีณา ธรรมรส
52. นางสาวพรวิมล มณีอ่อน
53. นางสาวศิริพร โสภา
54. นางสาวอภิวรรณ สุวรรณนที
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 511 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) 13353 อุตสาหกรรม
ขอนแก่น
07 พ.ค. 2562
2 โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) 13159 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
25 มี.ค. 2562
3 โครงการ โรงงานหลอมเหล็ก บริษัท เอบี สตีล จำกัด 13037 อุตสาหกรรม
สระแก้ว
18 ก.พ. 2562
4 โครงการ สำนักงานใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต 13019 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
12 ก.พ. 2562
5 โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด 12909 พลังงาน
นครราชสีมา
25 ม.ค. 2562
6 โครงการ โรงงานผลิตเอทานอลและระบบสนับสนุนการผลิต (โรงไฟฟ้า) บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด 12687 อุตสาหกรรม
ลพบุรี
20 พ.ย. 2561 ระยะดำเนินการ
7 โครงการ โรงแรมเมอร์เคียวระยอง ลมทะเล รีสอร์ท 12659 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ระยอง
19 พ.ย. 2561
8 โครงการ โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ 12660 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ลำพูน
19 พ.ย. 2561
9 โครงการ โรงแรม ฟอร์จูน ขอนแก่น 12549 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ขอนแก่น
08 ต.ค. 2561
10 โครงการ โรงงานรีดเหล็ก ของ บริษัท เมทัลลิค โปรไฟล์ สตีล จำกัด 12572 อุตสาหกรรม
เพชรบุรี
02 ต.ค. 2561 อื่นๆ
11 โครงการ ก่อสร้างอาคารที่พักสัวสดิการข้าราชการกองทัพบก (ส่วนกลาง) ในการใช้พื้นที่กรมช่างอากาศ 12537 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
01 ต.ค. 2561
12 โครงการ โรงแรม ฟอร์จูนซีวิว 12426 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ระยอง
31 ส.ค. 2561
13 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอีดยโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตยางสังเคราะห์ ครั้งที่ 3 12436 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
24 ส.ค. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2561
14 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน (ส่วนขยายครั้งที่ 1) 12352 พลังงาน
ฉะเชิงเทรา
16 ก.ค. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
15 โครงการ โรงพยาบาลนานาชาติ ซอยศูนย์วิจัย 12324 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
12 ก.ค. 2561
16 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการผลิตผลิตภัณฑ์จาก Mixed C4 (ครั้งที่ 4) 12348 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
10 ก.ค. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2561
17 โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาสกลนคร) 12342 พลังงาน
สกลนคร
04 ก.ค. 2561
18 โครงการ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด(มหาชน) 12242 อุตสาหกรรม
นครราชสีมา
26 มิ.ย. 2561 2/2560
19 โครงการ โรงงานผลิตเอทานอล กำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (สาขาน้ำพอง 2) 12241 อุตสาหกรรม
ขอนแก่น
25 มิ.ย. 2561 ระยะดำเนินการ
20 โครงการ RTWO 12209 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
14 มิ.ย. 2561

หน้าที่ 1 จาก 26 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>