แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 ตุลาคม 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 27/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 20 ธ.ค. 2561
หมดอายุวันที่ 19 ธ.ค. 2564
เลขทะเบียน นิติ 8
 
ที่อยู่ : 39 ซ.ซ.124 ถ.ถ.ลาดพร้าว ต.วังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2934-3233-47
โทรสาร : 0-2934-3248
อีเมล : cot@cot.co.th
เว็บไซต์ : http://www.cot.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 4 คน คือ
1. นางสาวขนิษฐา ทักษิณ
2. นายสมคิด พุ่มฉัตร
3. นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง
4. นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 55 คน คือ
1. นายอาภรณ์ ช่วยนุกูล
2. นางสาวชลดา เจี๊ยบนา
3. นายเฉลิมพันธุ์ ทรัพย์นิมิตร
4. นางสาวทิพย์สุดา อุตตา
5. นางสาวคณิศร์ณิชา ชายสุด
6. นางสาวสุภาวดี พนาสถิตย์
7. นางสาวสุนันทา ม่วงจิต
8. นางสาวพรรษกร ใจประดับเพชร
9. นางสาวนันท์ธีรา ศุภลักษณ์
10. นายจีรศักดิ์ ปานเดช
11. นางสาวกรองแก้ว สาครรัตน์
12. นางสาวพวงแข อุทัยจรัสรัศมี
13. นางสาวชีวนันท์ ชมภูจันทร์
14. นายศรัณย์ มณีวรรณ
15. นางสาวอรทัย อ่อนหัวโทน
16. นายชัจจ์ ชิวปรีชา
17. นางสาวจิราภรณ์ บุญมาก
18. นายจีรภัทร์ ประเสริฐสุวรรณ
19. นางสาวจิราพร ผลวงค์
20. นางสาวพจนีย์ บัวโรย
21. นางสาวอรชุลี ดีมีศรี
22. นางสาวชไมพร เสิกภู่เขียว
23. นางสาวธัญยรัตน์ วงศกรณ์รัตน
24. นายศิรัฐ ทักษาดิพงษ์
25. นางสาวปิ่นนารี บ้งพรม
26. นางสาวจุฑามาศ ศิริพร ณ ราชสีมา
27. นายสุรพจน์ ปลีกล่ำ
28. นางสาวมนิษา เทพบัญชาพร
29. นายยิ่งยง แสนเดช
30. นายธนากร แย้มเกษร
31. นางสาวไพรินทร์ ศรีรูปี
32. ว่าที่ร.ต.หญิงประวีณา ธรรมรส
33. นางสาวศิริพร โสภา
34. นายจิระศักดิ์ ยั่งยืน
35. นายทินกร ยอดสุบรร
36. นางสาวชลญา สุทธิแก้ว
37. นางสาวรุ่งทิวา บัวดี
38. นางสาวศรัณยา ภักดีวุฒิ
39. นางสาวอสมาภรณ์ ตั้งเลิศวิชชา
40. นางสาวสะใบทิพย์ ยนชื่นชม
41. นางสาวลลิตา จิตรสว่าง
42. นางสาวสุภาวดี บุญพรต
43. นางสาวฐิติรัชต์ ใจคำ ใจคำ
44. นางสาวอุไรวรรณ วิสาพรม
45. นางสาวกัญญารัตน์ เชื้อเมืองพาน
46. นางสาวเกศกนก ขุ่มด้วง
47. นางสาวนฤมล รัตนขันแสง
48. นางสาวสุพรรณนา ปิตาระโพธิ์
49. นางสาวกาญจนา อ่าวลึกน้อย
50. นางสาวเกศรินทร์ ชัยโชค
51. นางสาวรัสวดี รักชื่อ
52. นางสาวโชตินุช เกษมณี
53. นางสาวอุษา อ่วมสน
54. นางสาววิภาพรรณ เพียรแย้ม
55. นายวิศิษฏ ชายอีด
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 528 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซ BVW 12 ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง 14441 พลังงาน
ราชบุรี
ราชบุรี
30 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล SPP Hybrid Firm สุโขทัย (โรงไฟฟ้าชีวมวลเชื้อเพลิงผสม) 14442 พลังงาน
สุโขทัย
09 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล SPP มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ 5 14357 พลังงาน
ขอนแก่น
19 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการ ควินทารา สุขุมวิท 39 (QUINTARA SUKHUMVIT 39) 14383 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
14 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 โครงการ ทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแหลมฉบัง 14403 พลังงาน
ชลบุรี
15 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย) ของบริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด 14262 อุตสาหกรรม
สุโขทัย
18 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 โครงการแชปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROEN NAKHON RIVERSIDE) 14437 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
21 ม.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 โครงการ เดอะ ทรี วิคทอรี่ โมนูเมนต์ (The Tree Victory Monument) 14173 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
9 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล SPP Hybrid พิจิตร 13888 พลังงาน
พิจิตร
03 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
10 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชบริพารในพระองค์ (ถนนอู่ทองนอก) 13817 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
11 โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้าจากก๊าซเหลือทิ้งของโรงงานโอเลฟินส์ 13648 พลังงาน
ระยอง
23 ก.ค. 2562 อื่นๆ 1/2563
12 โครงการ เอ็มเจอาร์ คอนโดมิเนียม (MJR CONDOMINIUM) 13663 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 ก.ค. 2562
13 โครงการ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) 13353 อุตสาหกรรม
ขอนแก่น
07 พ.ค. 2562 ยื่น Monitor 1/2563
14 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ (ครั้งที่ 8) 14488 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
09 เม.ย. 2562 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
15 โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) 13159 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 มี.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2563
16 โครงการ โรงงานหลอมเหล็ก บริษัท เอบี สตีล จำกัด 13037 อุตสาหกรรม
สระแก้ว
18 ก.พ. 2562 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
17 โครงการ สำนักงานใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต 13019 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
12 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2563
18 โครงการ อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 13034 โรงกลั่นน้ำมัน
กรุงเทพมหานคร
08 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2563
19 โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด 12909 พลังงาน
นครราชสีมา
25 ม.ค. 2562 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2563
20 โครงการ โรงงานผลิตเอทานอลและระบบสนับสนุนการผลิต (โรงไฟฟ้า) บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด 12687 อุตสาหกรรม
ลพบุรี
20 พ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 27 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>