แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มกราคม 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 32/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 01 พ.ย. 2562
หมดอายุวันที่ 31 ต.ค. 2564
เลขทะเบียน นิติ 70
 
ที่อยู่ : 111 ถ.ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-224-451
โทรสาร : 044-224-220
อีเมล : chatpet@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางเนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 5 คน คือ
1. นางสาวพัชรินทร์ ราโช
2. นายอภิชน วัชเรนทร์วงศ์
3. นายสฤษดิ์ โคตุละ
4. นางสาวอรณี รุ่งเรือง
5. นางสาวธาริกา แก่นจันทร์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 3 โครงการ ดังนี้