แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 กันยายน 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 21/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 01 พ.ย. 2561
หมดอายุวันที่ 31 ต.ค. 2564
เลขทะเบียน นิติ 67
 
ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1/6 ซ.รามคำแหง 145 ถ.- ต.สะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2373 7799
โทรสาร : 0-2373 7979
อีเมล : tct1995@asiaaccess.net.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายสมชาย ปิยะวรสกุล
2. นางสาววาสนา จุ้ยเปรี่ยม
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 35 คน คือ
1. นางสาววรรณศิริ สุริยวงศ์
2. นางสาวกังสดาล จอกสูงเนิน
3. นางสาวกาญจนา เศษสุวรรณ์
4. นางสาวสุภัคชญา อยู่นิ่ม
5. นางสาวพัชรี ศรีคร้าม
6. นางสาวศรีสุดา นวนนงค์
7. นางสาวสร้อยสุดา สอนโก่ย
8. นางสาวศิริรัตน์ อินต๊ะนัย
9. นางสาวอุไรวรรณ บุตรศรีน้อย
10. นายสุทินธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
11. นางสาวอมรรัตน์ โฮงมาตย์
12. นางสาวกนกวรรณ สังข์เอี่ยม
13. นางสาวจริยา รัตนบุญ
14. นางสาวธณัทอร เฝือสูงเนิน
15. นางสาวสภาวัลย์ วัฒนเกริก
16. นางสาวอังคนา อึ้งภัทรศิลป์
17. นางสาววิภา ศุภกรรม
18. นายชาติตระการ มีชัย
19. นางสาวพิมลวรรณ ผู้มีสัตย์
20. นายธารากร แสงสุระธรรม
21. นางสาวศศิประภา สินธุรัตน์
22. นางสาวชนัญชิดา รูปเหลี่ยม
23. นางสาวกนกวรรณ อัครผล
24. นางสาวมนทิรา มุงสูงเนิน
25. นางสาวมุจลินท์ ทรนงค์
26. นางสาวดวงกมล อิศรางพร
27. นายกฤตย เจริญรวย
28. นายณัฐวุฒิ สว่างเพาะ
29. นางสาวสรารัตน์ นนทไชย
30. นางสาวธิติยา สง่าราษฏร์
31. นางสาวรัตนาภรณ์ ตานใจ
32. นางสาวฐาณิตา สงเคราะห์
33. นางสาวอรัญญา กุลไชยกุล
34. นายกนกพล มหันต์
35. นายภคพล มหาวงศ์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 104 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการโรงไฟฟ้าสุรินทร์ (โครงการ 3) 14358 พลังงาน
สุรินทร์
27 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล 14402 อุตสาหกรรม
ขอนแก่น
21 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด 14482 พลังงาน
บุรีรัมย์
29 ม.ค. 2563 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2563
4 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด 14483 อุตสาหกรรม
บุรีรัมย์
25 ธ.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2563
5 โครงการ HLB Srinakarin 40 Road (เอช แอล บี ศรีนครินทร์ 40) 14167 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
24 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการ HLB Srinakarin 40 Road (เอช แอล บี ศรีนครินทร์ 40) 14509 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
24 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 โครงการโรงงานหลอมและฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียมสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 14069 อุตสาหกรรม
นครราชสีมา
26 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 โครงการ โรงงานผลิตภัณฑ์เหล็กหล่อขึ้นรูป บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 13356 อุตสาหกรรม
ราชบุรี
21 พ.ค. 2562 1/2563
9 โครงการ โรงงานผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน 13110 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สงขลา
07 มี.ค. 2562 1/2563
10 โครงการ โรงแรมทยะ 12996 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 ก.พ. 2562 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
11 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ขยายกำลังการผลิตโดยปรับเปลี่ยนเตาหลอมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม (ครั้งที่ 1) 12344 อุตสาหกรรม
ปทุมธานี
26 ก.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
12 โครงการ โรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ของ บริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จำกัด 12343 อุตสาหกรรม
ฉะเชิงเทรา
02 ก.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
13 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์ 12239 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
18 มิ.ย. 2561
14 โครงการ ทุบขึ้นรูปโลหะสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 12064 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
22 พ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ 1/2563
15 โครงการ โรงงานหลอมอะลูมิเนียม ของ บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด 11965 อุตสาหกรรม
ปราจีนบุรี
03 เม.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
16 โครงการโรงงานหลอมและหล่ออะลูมิเนียมแท่ง 11897 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
09 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
17 โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี 2 11278 อุตสาหกรรม
ปราจีนบุรี
28 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
18 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) 11270 พลังงาน
เพชรบูรณ์
23 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
19 โครงการ โรงงานหล่อชิ้นส่วนเครื่องจักร บริษัท ยอง ก๊วน เฮฟวี่ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด 11146 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
12 ก.ย. 2560 อื่นๆ
20 โครงการ โรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 700/173 บริษัท ทีเอฟโอ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด 11002 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
05 ก.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563

หน้าที่ 1 จาก 6 หน้า
1 2 3 4 5 6 >>