แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 22/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 36 ปี
เริ่มวันที่ 01 พ.ย. 2561
หมดอายุวันที่ 31 ต.ค. 2564
เลขทะเบียน นิติ 67
 
ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1/6 ซ.รามคำแหง 145 ถ.- ต.สะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2373 7799
โทรสาร : 0-2373 7979
อีเมล : tct1995@asiaaccess.net.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายสมชาย ปิยะวรสกุล
2. นางสาววาสนา จุ้ยเปรี่ยม
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 35 คน คือ
1. นางสาววรรณศิริ สุริยวงศ์
2. นางสาวกังสดาล จอกสูงเนิน
3. นางสาวกาญจนา เศษสุวรรณ์
4. นางสาวสุภัคชญา อยู่นิ่ม
5. นางสาวพัชรี ศรีคร้าม
6. นางสาวศรีสุดา นวนนงค์
7. นางสาวสร้อยสุดา สอนโก่ย
8. นางสาวศิริรัตน์ อินต๊ะนัย
9. นางสาวอุไรวรรณ บุตรศรีน้อย
10. นายสุทินธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
11. นางสาวอมรรัตน์ โฮงมาตย์
12. นางสาวกนกวรรณ สังข์เอี่ยม
13. นางสาวจริยา รัตนบุญ
14. นางสาวธณัทอร เฝือสูงเนิน
15. นางสาวสภาวัลย์ วัฒนเกริก
16. นางสาวอังคนา อึ้งภัทรศิลป์
17. นางสาววิภา ศุภกรรม
18. นายชาติตระการ มีชัย
19. นางสาวพิมลวรรณ ผู้มีสัตย์
20. นายธารากร แสงสุระธรรม
21. นางสาวศศิประภา สินธุรัตน์
22. นางสาวชนัญชิดา รูปเหลี่ยม
23. นางสาวกนกวรรณ อัครผล
24. นางสาวมนทิรา มุงสูงเนิน
25. นางสาวมุจลินท์ ทรนงค์
26. นางสาวดวงกมล อิศรางพร
27. นายกฤตย เจริญรวย
28. นายณัฐวุฒิ สว่างเพาะ
29. นางสาวสรารัตน์ นนทไชย
30. นางสาวธิติยา สง่าราษฏร์
31. นางสาวรัตนาภรณ์ ตานใจ
32. นางสาวฐาณิตา สงเคราะห์
33. นางสาวอรัญญา กุลไชยกุล
34. นายกนกพล มหันต์
35. นายภคพล มหาวงศ์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 95 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ โรงงานผลิตภัณฑ์เหล็กหล่อขึ้นรูป บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 13356 อุตสาหกรรม 21 พ.ค. 2562
2 โครงการ โรงงานผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน 13110 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สงขลา
07 มี.ค. 2562
3 โครงการ โรงแรมทยะ 12996 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
04 ก.พ. 2562
4 โครงการ โรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ของ บริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จำกัด 12343 อุตสาหกรรม
ฉะเชิงเทรา
02 ก.ค. 2561
5 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์ 12239 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
18 มิ.ย. 2561
6 โครงการ ทุบขึ้นรูปโลหะสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 12064 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
22 พ.ค. 2561 ระยะดำเนินการ
7 โครงการ โรงงานหลอมอะลูมิเนียม ของ บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด 11965 อุตสาหกรรม
ปราจีนบุรี
03 เม.ย. 2561 ระยะดำเนินการ
8 โครงการโรงงานหลอมและหล่ออะลูมิเนียมแท่ง 11897 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
09 มี.ค. 2561 ระยะดำเนินการ
9 โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี 2 11278 อุตสาหกรรม
ปราจีนบุรี
28 พ.ย. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
10 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) 11270 พลังงาน
เพชรบูรณ์
23 พ.ย. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
11 โครงการ โรงงานหล่อชิ้นส่วนเครื่องจักร บริษัท ยอง ก๊วน เฮฟวี่ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด 11146 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
12 ก.ย. 2560
12 โครงการ โรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 700/173 บริษัท ทีเอฟโอ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด 11002 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
05 ก.ค. 2560 ระยะดำเนินการ 2/2561
13 โครงการ โรงงานผลิตเหล็กแท่ง (Billet) บริษัท ทีวาย สตีล จำกัด 10928 อุตสาหกรรม
ระยอง
20 มิ.ย. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
14 โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี 10810 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
18 เม.ย. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
15 โครงการเจริญสินธานี กรอกสมบูรณ์ 10645 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ปราจีนบุรี
17 ม.ค. 2560
16 โครงการ โรงแรม One Patio Hotel 10545 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
29 พ.ย. 2559
17 โครงการผลิตเดกซ์โทรส ซอร์บิทอล และฟรักโทส (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 10509 อุตสาหกรรม
สมุทรปราการ
10 ต.ค. 2559 ระยะดำเนินการ 2/2561
18 ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท เอเชียน อินซู อเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีพีที เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 10333 พลังงาน
สิงห์บุรี
06 ก.ค. 2559 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2560
19 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการผลิตลวดทองแดงส่วนขยาย ครั้งที่ 1 10279 อุตสาหกรรม
ฉะเชิงเทรา
06 มิ.ย. 2559 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
20 โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ 10084 อุตสาหกรรม
นครราชสีมา
23 พ.ค. 2559 ระยะดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 5 หน้า
1 2 3 4 5 >>