แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 ตุลาคม 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 22/2556
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 04 ต.ค. 2556
หมดอายุวันที่ 04 ก.พ. 2558
เลขทะเบียน นิติ 64
 
ที่อยู่ : 20/13 ซ.หมู่ 6 ซอยชินเขต 1/20 ถ.ถนนงามวงศ์วาน ต.ทุ่งสองห้อง อ.เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2955-5440-3
โทรสาร : 0-2954-1856
อีเมล : eng.mcon@yahoo.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายสนิท พิริยะพงษ์พันธ์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 13 คน คือ
1. นางวัชราภรณ์ แก้วสุขศรี
2. นายไชยนันท์ สัจสุวรรณ
3. นายวัฒนพงษ์ สิทธิกร
4. นางสาวอรไท เดชบุรัมย์
5. นายพยุงพงศ์ ลูกบัว
6. นางสาวฉันท์กมล บุญรัตน์
7. นางสาวชลธิชา ตรูวิเชียร
8. นางสาวรัชชา สวนเกลี้ยง
9. นายพรเทพ ชัยโกศล
10. นางเบญจรงค์ ชัยโกศล
11. นายรังสรรค์ ทองภูสวรรค์
12. นายวีระ คุรุวิจักษณ์
13. นางสาวนิตยา สุขพิน
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการคลองประอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง 6954 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
พัทลุง
18 มิ.ย. 2557 ยังไม่ได้ดำเนินการ