แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 15/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 19 มิ.ย. 2561
หมดอายุวันที่ 18 มิ.ย. 2563
เลขทะเบียน นิติ 49
 
ที่อยู่ : เลขที่ 33 แยก 9 ซ.รามอินทรา 5 ถ.รามอินทรา ต.อนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0-2522-7365-69
โทรสาร : 0-2522-7368 , 0-2522-7569
อีเมล : enrichconsult@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://www.enrichconsult.com/contact.html
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายกนก เข็มนาค
2. ดร.รัฐกรณ์ ว่องพิพัฒนานนท์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 9 คน คือ
1. นางกาญจนา จันทร์วิเมลือง
2. นางสาวนัชษร สังขพันธุ์
3. นางสาวรัชชนีวรรณ ราหุละ
4. นายพิศุทธิ์ พิมพาทอง
5. นายวัฒนศักดิ์ พันธวิศิษฎ์
6. นางสาววรรณวิมล ท่าพริก
7. นางสาวณฐพร สาขาสุวรรณ
8. นายวรพัชร วิชัยสุชาติ
9. นายสมพล เกตุเลขา
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 39 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี 2 - ภูเก็ต 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) 13337 พลังงาน
พังงา
21 พ.ค. 2562
2 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี 2 - ภูเก็ต 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าชายเลน) 13336 พลังงาน
ภูเก็ต
พังงา
17 พ.ค. 2562
3 โครงการ ทางพิเศษ สายกระทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 12394 คมนาคม
ภูเก็ต
08 พ.ย. 2560
4 โครงการ อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนครสวรรค์ 2 12981 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นครสวรรค์
10 ต.ค. 2560
5 โครงการ ทางรถไฟเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรืออ่าวไทยและฝั่งอันดามัน 9958 คมนาคม 23 มี.ค. 2559
6 โครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง 10295 คมนาคม 12 ม.ค. 2559 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
7 โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่-ลำภูรา(ส่วนที่ผาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) 7841 พลังงาน
กระบี่
13 มี.ค. 2558 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
8 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 - สีคิ้ว 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) 7847 พลังงาน
นครราชสีมา
13 มี.ค. 2558 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
9 โครงการ เรเนซองส์พัทยา รีสอร์ท แอนด์สปา 9410 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
30 ธ.ค. 2557 Monitor 1/2560 0/0
10 การขอเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดโครงการโรงงานการผลิตเยื่อกระดาษ ครั้งที่ 1 12140 อุตสาหกรรม
ปราจีนบุรี
12 มี.ค. 2557 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
11 โครงการอาคารพักอาศัยรวม 4 ชั้น จำนวน 44 ห้อง 7605 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
28 ก.พ. 2557
12 โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) ของบริษัท ไทยเพาเวอร์ เจนเนอเรติ้ง จำกัด 7400 พลังงาน
ปราจีนบุรี
28 ม.ค. 2557 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
13 โครงการ โรงแรม ดารา เรสซิเดนท์ 6740 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
22 ก.พ. 2556
14 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน 6716 อุตสาหกรรม
ปราจีนบุรี
03 ม.ค. 2556 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
15 โครงการ บ้านเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์ 4) 5364 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สมุทรปราการ
15 ต.ค. 2554 ระยะดำเนินการ
16 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (50MW) จังหวัดอุดรธานี 5519 พลังงาน
อุดรธานี
03 ส.ค. 2554
17 โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดอุดรธานี 6156 อุตสาหกรรม
อุดรธานี
22 ก.ค. 2554
18 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล 9867 พลังงาน
ชุมพร
24 พ.ค. 2554
19 โครงการ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล 6036 พลังงาน
ชุมพร
24 พ.ค. 2554
20 โครงการ บ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (นาจอมเทียน) 5697 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
08 ก.พ. 2554 ระยะดำเนินการ มาตรการป้องกัน บ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (นาจอมเทียน) 1/2558

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>