แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 16 มิถุนายน 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 18/2559
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 22 ก.ค. 2559
หมดอายุวันที่ 21 ก.ค. 2562
เลขทะเบียน นิติ 39
 
ที่อยู่ : 125 ซ.อาคารเดอะปัณณ์ ชั้น 3 ถ.ถนนคลองลำเจียก ต.นวมินทร์ อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2943-9600-10
โทรสาร : 0-2943-9611
อีเมล : panya@panyaconsult.co.th
เว็บไซต์ : http://www.panyaconsult.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายชูลิต วัชรสินธุ์
2. นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 15 คน คือ
1. นายประสิทธิ์ ผลวิไล
2. นายพรฤทธิ์ อริยะวงศ์วัฒน์
3. นางสาวพาสินี ทรงคุณธรรม
4. นางสาวนวลวรรณ ศักดาเดช
5. นางสาวจตุพร ละอองคำ
6. นายสัมฤทธิ์ ริยาพันธ์
7. นางสาวนันทพร วิเศษสมบัติ
8. นายวิศว์ธนัฑฒ์ อุดมพันท์
9. นางสาวเนตรนภา เมฆพฤกษาวงศ์
10. นางสาวนันทิกานต์ ดำเรืองศรี
11. นายปรมินทร์ เสนานันท์สกุล
12. นางสาววันทนา รักพานิชมณี
13. นายจิรายุทธ์ คงรอด
14. นายพิสุทธิ์ แสงมณี
15. นางสาวทักษิณา เรืองเจริญ
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 17 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม่สาย อำเภอหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเชีย 13262 คมนาคม 25 เม.ย. 2562
2 โครงการ เขื่อนกันทรายและคลื่น และท่าเทียบเรือ ร่องน้ำบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเขื่อนกันทรายและคลื่น และท่าเทียบเรือร่องน้ำบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 13203 คมนาคม
ประจวบคีรีขันธ์
13 มี.ค. 2562
3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง (ภายใต้โครงการจ้างปรึกษา ศึกษา ทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร) 13039 คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
08 ก.พ. 2562
4 โครงการ ก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 - ถนนกาญจนาภิเษก (ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 - ถนนกาญจนาภิเษก) 12441 คมนาคม 14 ส.ค. 2561
5 โครงการ รถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่ (ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่) 12440 คมนาคม 02 ส.ค. 2561
6 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ถันน้อย 11108 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
สุโขทัย
31 ส.ค. 2560
7 โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) 10629 คมนาคม 20 ธ.ค. 2559 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
8 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 11963 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
ชัยภูมิ
06 มิ.ย. 2559 ระยะก่อสร้าง ยื่น Monitor 2/2561
9 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน 6887 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
อุตรดิตถ์
03 มิ.ย. 2556 ระยะก่อสร้าง ยื่น Monitor 2/2561
10 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ 6919 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
เชียงใหม่
17 มี.ค. 2554 ระยะดำเนินการ Monitor 1/2560 0/0
11 โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ์ (เขื่อนทดน้ำผาจุก) จังหวัดอุตรดิตถ์ 6899 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
อุตรดิตถ์
22 มิ.ย. 2552 ระยะดำเนินการ Monitor 1/2560 0/0
12 โครงการแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน) จังหวัดพิษณุโลก 6944 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
พิษณุโลก
24 ธ.ค. 2546 ระยะดำเนินการ
13 โครงการบางกอก ฟรีเทรดโซน 1804 อุตสาหกรรม
สมุทรปราการ
30 ม.ค. 2545 ระยะดำเนินการ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบางกอก ฟรีเทรดโซน (1/2557) 0/0
14 โครงการเมืองใหม่ในภูมิภาค จังหวัดเชียงราย 1 1783 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
เชียงราย
03 ธ.ค. 2544 ระยะดำเนินการ Monitor 2/2560
15 โครงการอาคารชุดพักอาศัย แกรนด์ พาร์ค ทาวน์ 1511 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
25 ก.พ. 2543
16 โครงการอาคารชุดพักอาศัยบางกอกน้อยวอเตอร์ไซต์ 1423 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
12 พ.ย. 2542 ระยะดำเนินการ
17 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 11827 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
กาฬสินธุ์
- ระยะดำเนินการ