แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 20 เมษายน 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอ็นทิค จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 11/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 07 พ.ค. 2561
หมดอายุวันที่ 06 พ.ค. 2564
เลขทะเบียน นิติ 38
 
ที่อยู่ : 81/17 ซ.หมู่ 5 หมู่บ้านปริญลักษณ์ ถ.นวมินทร์ ต.คลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2379-0141-4
โทรสาร : 0-2379-0145
อีเมล : info@enticcompany.com
เว็บไซต์ : http://www.enticcompany.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 4 คน คือ
1. นายปรีดา ทองสุขงาม
2. นายภาณุพงษ์ สถิตวัฒนาพร
3. นายมนตรี บุญนาค
4. นายบรรจบ กิติกาศ
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 23 คน คือ
1. นางสาวณัฐฐา รัตตกุล
2. นางสาววินิตตา สวนมอญ
3. นายอชิรวิชย์ ผลโยนสกุลดี
4. นางพัตสร แสนสะสม
5. นางสาวสุกานดา แก้วอำไพ
6. นายสันติพงศ์ จันทร์เจริญ
7. นางสาวรตพร นะมาตร์
8. นายสุรเดช พุกซื่อตรง
9. นายธีรพันธ์ พุฒยืน
10. นางสาววิลาวรรณ จรูญพรพันธุ์
11. นางสาวทิพติยา มะลิรัตน์
12. นางณิชชารีย์ พรหมวิสุทธิพล
13. นางสาววรกาย อุส่าห์
14. นายวีระพงษ์ ภูมิพงศ์พิพัฒน์
15. นางสาวณหทัย อรรคนิตย์
16. นายอภิชาติ จันทร์แสงกุล
17. นายธนภูมิ ฑีฆะวัฒน์
18. นายกัญจน์ กุณธูป
19. นายแดนยุทธ จันทร์เศรษฐี
20. นายอภิศักดิ์ เพ็งพิทักษ์
21. นายเอกชัย เสนานุช
22. นางสาวทิพย์สุคนธ์ เนื้อทอง
23. นางสาวสุธีรา วรรณภพ
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 118 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ วางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังสวนอุตสาหกรรมบางปะกง ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 12907 พลังงาน
ฉะเชิงเทรา
23 ม.ค. 2562
2 โครงการ ขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12858 พลังงาน 08 ม.ค. 2562
3 โครงการ The Key MRT Phetkasem 48 12781 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
28 ธ.ค. 2561
4 โครงการ ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร 12666 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
22 พ.ย. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2561
5 โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร 12561 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
29 ต.ค. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2561
6 โครงการ ไอคอนโด สุขุมวิท 77 เฟส 2 12560 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
26 ต.ค. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2561
7 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมบนบก ฐานหลุมผลิต L53-B แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 12346 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
นครปฐม
17 ก.ค. 2561
8 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ลำลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ลำลูกกา (ปัจจุบัน รฟม. เป็นผู้ดำเนินการ) กรณียกเลิกการติดตั้งแผงบังสายตาบริเวณพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ 12255 คมนาคม 08 มิ.ย. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
9 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ลำลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ (ปัจจุบัน รฟม. เป็นผู้ดำเนินการ) กรณีก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนา 12256 คมนาคม 08 มิ.ย. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
10 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 4 11521 พลังงาน
ระยอง
ระยอง
06 ธ.ค. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
11 โครงการ ท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ จากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 ไปยังสถานีลดความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 11230 พลังงาน
ระยอง
ระยอง
02 ต.ค. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
12 โครงการ วางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 11145 พลังงาน
สระบุรี
27 ก.ย. 2560
13 โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมเป็นพลังงานหมุนเวียนสำหรับผลิตไฟฟ้า 11148 อุตสาหกรรม
ฉะเชิงเทรา
19 ก.ย. 2560
14 โครงการ โรงพยาบาลเอกชัย (ส่วนขยาย) 11056 บริการชมชนและที่พักอาศัย
สมุทรสาคร
29 ส.ค. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2560
15 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ไชโยเอ็นจีวี 10895 พลังงาน
อ่างทอง
15 พ.ค. 2560
16 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบุรี-วังน้อยที่ 6 (RA6) ไปยังจังหวัดราชบุรี 11168 พลังงาน
นนทบุรี
นครปฐม
กาญจนบุรี
ราชบุรี
11 พ.ค. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
17 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ศรีกิจกุล 10893 พลังงาน
สิงห์บุรี
09 พ.ค. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
18 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. วิบูลย์พาณิชย์สิงห์บุรี 10894 พลังงาน
สิงห์บุรี
09 พ.ค. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
19 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ภานุก๊าซ 10891 พลังงาน
พระนครศรีอยุธยา
02 พ.ค. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
20 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายพหลโยธิน (หมอชิต - สะพานใหม่ - ลำลูกกา) บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการฯ ถึงสถานีห้าแยกลาดพร้าว และบริเวณอุโมงค์อนุสาวรีย์หลักสี่ 10768 คมนาคม 29 มี.ค. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561

หน้าที่ 1 จาก 6 หน้า
1 2 3 4 5 6 >>