แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 18 มกราคม 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 6/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 36 ปี
เริ่มวันที่ 09 เม.ย. 2562
หมดอายุวันที่ 08 เม.ย. 2565
เลขทะเบียน นิติ 36
 
ที่อยู่ : 184 ซ.ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 ถ.พุทธมณฑลสาย2 ต.บางไผ่ อ.เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2805-6660-2
โทรสาร : 0-2805-6660-3 ต่อ 17
อีเมล : asialabconsult@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางรังษิยา กมลพนัส
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 16 คน คือ
1. นายพนัส กมลพนัส
2. นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ
3. นางสาววีรวรรณ ชูขันธ์
4. นางสาวอุษณีย์ เลิศอภิรดี
5. นางสาวจินตนา มั่นคง
6. นางสาวฐานนันท์ อินปาว
7. นางสาวอนวรรณ นาคงาม
8. นางสาวนันทวงศ์ สอนโคกกลาง
9. นางสาวมนสิกานต์ จันทราช
10. นางสาววรรณนิสา แม้นชัยภูมิ
11. นางสาวสุภาภรณ์ บางจริง
12. นางสาวภัทราพร กังวานเจษฎา
13. นางสาวสุธีรา ปรัชญาเกรียงไกร
14. นายวิษณุวัฒน์ ส่งเสริม
15. นางสาวรวิวาร มีศรีผ่อง
16. นางสาววงศ์วารี กาญจนขุนดี
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 87 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ของ กรมชลประทาน 14797 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
ตรัง
21 ต.ค. 2563 อื่นๆ
2 โครงการบ้านเอื้ออาทรที่ได้ดำเนินการก่อสร้างไปก่อน โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (วัดรังสีสุธาวาส) 9727 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
16 มิ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
3 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บ่อวิน) 13232 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
17 ธ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
4 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดระยอง (วังหว้า) 9519 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ระยอง
03 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
5 โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6953 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
ประจวบคีรีขันธ์
- อยู่ระหว่างก่อสร้าง
6 โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดลำปาง (ต้นธงชัย) 7123 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ลำปาง
- เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
7 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงใหม่ (ซอยเจ้าแม่กวนอิม) 7197 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
- เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
8 โครงการบ้านเอื้ออาทร บุรีรัมย์ (ต.อิสาณ) ระยะที่ 4 7004 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
บุรีรัมย์
06 มิ.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
9 โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 4 จังหวัดสุรินทร์ 6806 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สุรินทร์
15 มี.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
10 โครงการ บ้านเอื้ออาทร มุกดาหาร 2 ระยะ 5 6586 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
มุกดาหาร
15 มี.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
11 โครงการบ้านเอื้ออาทร รังสิต คลอง 7/1 5478 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
12 ก.ย. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
12 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรสงคราม (ลาดใหญ่) 6398 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรสงคราม
23 ส.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
13 โครงการ สราญวิลล์ แฮปปี้แลนด์ 6363 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 มี.ค. 2555 เปิดดำเนินการ
14 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรปราการ (บางนา) 6358 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
23 มี.ค. 2555 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560
15 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดปราจีนบุรี (ดงพระราม 2) 5429 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปราจีนบุรี
17 ก.พ. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
16 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดปราจีนบุรี (ดงพระราม) 6322 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปราจีนบุรี
10 ก.พ. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
17 โครงการบ้านเอื้ออาทร สมุทรสาคร 2 (คลองสี่วาพาสวัสดิ์) 6318 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรสาคร
31 ม.ค. 2555 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560
18 โครงการ รัฐเอื้อราษฎร์ กองทัพเรือ (พุทธมณฑล สาย 4) 5915 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
19 โครงการ บ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสาคร (ติดนิคม) 5913 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรสาคร
09 ม.ค. 2555 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557
20 โครงการบ้านเอื้ออาทร เมืองใหม่ (บางพลี) 6286 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
06 ม.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563

หน้าที่ 1 จาก 5 หน้า
1 2 3 4 5 >>