FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 3/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 09 ก.พ. 2561
หมดอายุวันที่ 08 ก.พ. 2564
เลขทะเบียน นิติ 33
 
ที่อยู่ : 101/22 หมู่ที่ 2 ซ.ซอยมณียา ซอย 3 ถ.- ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2965-8230-2
โทรสาร : 0-2965-8233
อีเมล : crt2546@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://visione-consult.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 3 คน คือ
1. นางสาวจันทรา เกิดมี
2. นายอานนท์ สิทธิเวช
3. นางสาวสายรุ้ง นพขุนทด
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 13 คน คือ
1. นางสาวคีตภัสญ์ ธรรมปริยัติ
2. นางสาววราภรณ์ จันทรัตน์
3. นางสาวเอมิกา ตั้งมั่น
4. นางสาวนลินท์รัตน์ แก้วประสิทธิ์
5. นางสาวภารินี วนาพรรณ์
6. นางสาวอังคณา ยาพยนต์
7. นางสาวกรรณิการ์ คำสด
8. นางสาวปิ่นปินัทธ์ สินค้า
9. นางสาวทัศนีย์ โททอง
10. นางสาวพิมพา อภิชนสุข
11. นายกฤษดา เพชรสุภา
12. นางสาวสุภัครินทร์ ก้อนมณี
13. นางสาววรัญชญา คตจำปา
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 25 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50 14236 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
นครราชสีมา
27 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก พื้นที่ผลิตWBNE และพื้นที่ผลิต STE แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 11516 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
เพชรบูรณ์
14 ธ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562
3 โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก พื้นที่ผลิตท่าโรงเหนือ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 11262 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
เพชรบูรณ์
09 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562
4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตคาโปแลคตัม (ครั้งที่ 4) 10899 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
01 พ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562
5 โครงการ ขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก ฐานเจาะNPH-B และ NPH-C แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L15/43 บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด 10624 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
อุดรธานี
23 ธ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
6 โครงการ ขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก ฐานเจาะSEDM-C SEDM-D SEDM-F SEBL-G และ SEBL-H แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 จังหวัดกาฬสินธุ์ 10550 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
กาฬสินธุ์
07 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ
7 โครงการ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอีพีเอส ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 10409 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
11 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562
8 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่ X1 และ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 10368 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
เพชรบูรณ์
10 ส.ค. 2559 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ ยื่น Monitor 2/2560
9 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่ X4 และ X5 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 10365 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
เพชรบูรณ์
08 ส.ค. 2559 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ ยื่น Monitor 2/2561
10 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก ฐานเจาะ DME-A, DME-B, DME-C, DME-D, DME-E, DME-F, DME-G, KK-A และ KK-B แปลงสำรวจหมายเลข L27/43 จังหวัดกาฬสินธุ์ 9563 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
กาฬสินธุ์
07 ก.ย. 2558 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ
11 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) และชนิดที่มีน้ำหนักของโมเลกุลสูง (UHMW-PE) ครั้งที่ 1 9046 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
13 ส.ค. 2557 เปิดดำเนินการ
12 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 ฐานเจาะ L33-5, L33-6, L33-7 และ L33-8 7364 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
เพชรบุรี
25 มี.ค. 2557 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ ยื่น Monitor 2/2561
13 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันทุ่งใหญ่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ตะวันออก ระยะที่ 2 และโครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งสารบบ ยางเมืองและไทรงาม พื้นที่สัมปทาน เอส 1 6818 สำรวจผลิตปิโตรเลียม - เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2559
14 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแยกคอนเดนเสท ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 1) 7596 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
20 ธ.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562
15 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมัน ครั้งที่ 1 ของบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 7391 โรงกลั่นน้ำมัน
ระยอง
29 พ.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562
16 โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี แหล่งหัวไม้ซุง แหล่งบ้านดอนสนวน และแหล่งบ้านดอนตะไล แปลง L53/43 และ L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี 11996 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุพรรณบุรี
02 เม.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562
17 โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 6729 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สุโขทัย
28 ก.พ. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
18 โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี แหล่งหัวไม้ซุง แหล่งบ้านดอนสงวน และแหล่งบ้านดอนตะไล แปลง L53/43 จังหวัดสุพรรณบุรี ของ บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 6829 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุพรรณบุรี
04 ก.พ. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2561
19 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนชนิดคอมพาวด์ 6638 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
11 ก.ย. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562
20 โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งสิริกิติ์ตอนเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย 6469 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
กำแพงเพชร
พิษณุโลก
สุโขทัย
10 พ.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>