แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 มกราคม 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

มหาวิทยาลัยนเรศวร


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 5/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 11 ก.พ. 2562
หมดอายุวันที่ 10 ก.พ. 2565
เลขทะเบียน นิติ 26
 
ที่อยู่ : 99 ถ.- ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : (055) 261-000 ต่อ 2737
โทรสาร : (055) 261-986
อีเมล : detw@nu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.aei.nu.ac.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายเดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 7 คน คือ
1. นางสาวพรนภา สุตะวงศ์
2. นางปิยะมาศ ภัทรินทร์
3. นายสว่าง ปิยาภิชาติ
4. นางวันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ
5. นายมนู สิงห์เรือง
6. นางสาวกมลภรณ์ บุญถาวร
7. นายศิลปานันต์ ลำกูล
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 13 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 14439 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
สุโขทัย
22 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการ โรงแรมดาราเทวี (ส่วนขยาย) 12044 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
01 พ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
3 โครงการ โรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนล (ส่วนขยาย) 10848 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ตาก
09 พ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
4 โครงการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา (ส่วนขยาย) 9437 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
16 พ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
5 โครงการศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว มหาวิทยาราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนขยาย) 10283 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พิษณุโลก
11 ก.ย. 2558 เปิดดำเนินการ
6 โครงการ ฮาร์โมนี คอนโดมินเนียม 6992 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พิษณุโลก
- เปิดดำเนินการ
7 โครงการจัดสรรที่ดิน บ้านสุขเจริญ 6605 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เพชรบุรี
19 ก.พ. 2556 เปิดดำเนินการ
8 โครงการโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย) 6401 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พิจิตร
28 ส.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
9 โครงการ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา 5159 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พะเยา
06 ธ.ค. 2554 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560
10 โครงการ โรงพยาบาลราชธานี (ส่วนขยาย) 5703 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พระนครศรีอยุธยา
15 ก.พ. 2554 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560
11 โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนขยาย) 4191 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พิษณุโลก
19 ก.ค. 2553 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560
12 โรงพยาบาลท่าสองยาง (ส่วนขยาย) 3748 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ตาก
13 ม.ค. 2553 เปิดดำเนินการ
13 โครงการโรงพยาบาลสุโขทัย (ส่วนขยาย) 1790 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สุโขทัย
26 ธ.ค. 2544 อื่นๆ