แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนต์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 16/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 27 มิ.ย. 2561
หมดอายุวันที่ 26 มิ.ย. 2564
เลขทะเบียน นิติ 25
 
ที่อยู่ : 3 ซ.ซ.อุดมสุข 41 ถ.ถ.สุขุมวิท ต.บางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2763-2828
โทรสาร : 0-2763-2860
อีเมล : uae@uaeconsultant.com
เว็บไซต์ : http://www.uaeconsultant.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 3 คน คือ
1. นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์
2. นางสาวนวรัตน์ เกี้ยวมาศ
3. นางวรางคณา เหรียญทอง
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 49 คน คือ
1. นายสมพงษ์ บุญกล่อมจิต
2. นางสาวหทัยรัตน์ ฤทธิ์ธาอภินันท์
3. นางรัตนา ทิมมณี
4. นางสาวอธิกา รงค์สวัสดิ์
5. นางสาวกฤติกา บุญยชาติพิสุทธิ์
6. นางสาวภัทรพรรณ รักษวิณ
7. นายสมชาย สุรวิทย์
8. นายนพรัตน์ วงศ์อนุรักษ์ชัย
9. นางสาวชลธิชา พลายชุม
10. นายภัทร์ เทภาสิต
11. นางสาวกุลรดา สุธีระเวชช์
12. นางสาวกนกวรรณ สุขรักษ์
13. นางสาวอุไรรักษ์ แป้นโก๋
14. นางสาวเกษรางค์ พรหมทัต
15. นางสาวกิตติยา ลิมปิผลไพบูลย์
16. นางสาวพรวิภา คลังสิน
17. นางสาวนพวรรณ อุรารักษ์
18. นางสาวนภสวรรณ คงขำ
19. นายศรัณย์ จิตตวนิชประภา
20. นายมงคล มิรัตนไพร
21. นายวีระวัชร์ ธงเกียรติเจริญ
22. นางสาวภัทรศยา แก้วมณี
23. นางสาวผกาแก้ว เกียรติสมาน
24. นางสาวณฐินี ศรีเนตร
25. นายศุภณัฐฐ์ คุณธนกาญจน์
26. นางสาวนันทิดา บุญไสย
27. นายศิลา บรรจงใจรักษ์
28. นายธีรวัฒน์ ชมมิ่ง
29. นายภาณุวัฒน์ ภูมิตินทรีย์
30. นายวีรยุทธ โมกแก้ว
31. นางสาววรรณี สายบุญเรือน
32. นางสาววิไลลักษณ์ เกไธสง
33. นางสาวกฤชวรรณ ภัทรธีรกุล
34. นางปิยะพัชร์ สุทธมนัสวงษ์
35. นางมานิดา แย้มใย
36. นางสาวเบญจวรรณ วิริโยทัย
37. นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุข
38. นางสาวปวีณา จรัสโชติพินิต
39. นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ
40. นางสาวสาวิตรี ริรัง
41. นายเอกรัตน์ ปถะคามินทร์
42. นางสาวปรียาภรณ์ เหมวัตร
43. นางสาวสุวณิชย์ ปริญญาเชษฐ
44. นางสาวโชติญาต์ บุนนาค
45. นางสาวรัชดาภรณ์ สุขไทย
46. นางสาวอรพรรณ ชำนาญรัมย์
47. นางสาวอัมริตา คชภักดี
48. นายศุภกิจ แซ่เจียม
49. นางสาวจุฑามาศ อัครเดชพงศา
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 39 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการ ท่าเทียบเรือที่ 4 12686 คมนาคม
ระยอง
19 พ.ย. 2561
2 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนใหม่มาบตาพุด 12351 อุตสาหกรรม
ระยอง
17 ก.ค. 2561
3 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 101 สายร้องกวาง-น่าน ตอน 2 12259 คมนาคม 21 มิ.ย. 2561
4 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 12257 คมนาคม 14 มิ.ย. 2561
5 โครงการ ก่อสร่างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด 12056 คมนาคม
ระยอง
21 พ.ค. 2561 3/2561
6 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการถมทะเลและก่อสร้างท่าเทียบเรือและคลังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (เพิ่มท่อขนถ่ายสารปิโตรเคมี) 11919 คมนาคม
ระยอง
30 มี.ค. 2561 ระยะดำเนินการ 2/2561
7 โครงการ ติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ 11890 พลังงาน
ระยอง
05 มี.ค. 2561
8 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งหนองผักชีและแหล่งหนองผักชี ส่วนขยาย แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี 11809 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 15 ก.พ. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2561
9 โครงการ หน่วยผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (In-plant Generator) 10667 พลังงาน
ระยอง
18 ม.ค. 2560 ระยะดำเนินการ 2/2561
10 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งหัวไม้ซุง และแหล่งหนองระฆัง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี 10505 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุพรรณบุรี
17 ต.ค. 2559
11 โครงการ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี 12989 คมนาคม 24 ส.ค. 2559 ระยะดำเนินการ
12 โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการโรงฟ้าบีแอลซีพี หน่วยผลิตที่ 3 10374 พลังงาน
ระยอง
03 ส.ค. 2559
13 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งหนองมะขามส่วนขยาย แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดสุโขทัย 10331 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 21 ก.ค. 2559 ระยะดำเนินการ
14 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งบ้านดอนตะไลส่วนขยาย แปลง L53/43 จังหวัดสุพรรณบุรี 10327 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุพรรณบุรี
11 ก.ค. 2559 ระยะดำเนินการ
15 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งโคกขามแปลง L22/43 จังหวัดพิษณุโลก ฐานเจาะวังไผ่สูง เอ 10020 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
พิษณุโลก
12 เม.ย. 2559 ระยะดำเนินการ
16 โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งกำแพงแสน แปลง PTTEP 1 จังหวัดนครปฐม 9941 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
นครปฐม
02 มี.ค. 2559 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2561
17 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งสามพระยา แหล่งหนองตูมและแหล่งวัดแม่ แปลงเอส 1 จังหวัดสุโขทัย และพิษณุโลก 9898 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุโขทัย
พิษณุโลก
24 ก.พ. 2559 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2560
18 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งวังไผ่สูงแปลง L22/43 จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก ของ บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 9755 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุโขทัย
พิษณุโลก
22 ม.ค. 2559 ระยะดำเนินการ
19 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งยางเมืองและแหล่งทับแรต แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย 9619 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 14 ธ.ค. 2558
20 โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งท่านางงาม แปลง L22/43 จังหวัดพิษณุโลก 9018 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
พิษณุโลก
23 ก.ย. 2558 ระยะดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>