แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 มิถุนายน 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 28/2560
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 07 ธ.ค. 2560
หมดอายุวันที่ 06 ธ.ค. 2563
เลขทะเบียน นิติ 23
 
ที่อยู่ : 16,18 ซ.ซอยนวมินทร์ 98 ถ.- ต.คันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2948-6014-8
โทรสาร : 0-2948-6013
อีเมล : pdc_con@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://www.pdc-consultant.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายมนูญ แสงเพลิง
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 16 คน คือ
1. นายเศวต คลายนาทร
2. นางมิ่งขวัญ ม่วงหมื่นสุข
3. นายภคพร แก้วประสิทธิ์
4. นายฤทธิชัย วุ้นศิริ
5. นายอุเทน เกตุแก้ว
6. นางสาวกฤษดาพร บัวแสง
7. นายวีรยุทธ ผรณเกียรติ์
8. นางสาวภรณ์ภิตา พงศ์ประสิทธิ์
9. นางสาวรุจิกานต์ เสนาคง
10. นางสาวชุดติมาพร ธรรมวิฐาน
11. นายรัฐพล แพรัตกุล
12. นางสาวสุธิดา นรดี นรดี
13. นางสาวอรปรียา บุญนนทร์
14. นางสาวสมฤทัย ภูหวดน้อย
15. นางสาวสุพิชชา สุขสว่าง
16. นางสาวภาวิณี จิตต์ศรัทธา
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 63 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางหลวงหมายเลข 3646 อ.อรัญประเทศ-ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน-สตึงบท) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 13261 คมนาคม
สระแก้ว
01 เม.ย. 2562
2 โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด 10630 คมนาคม
ตาก
27 ธ.ค. 2559
3 โครงการ สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 10289 คมนาคม
กาฬสินธุ์
14 มิ.ย. 2559
4 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-ลำสำลี-มีนบุรี 9300 คมนาคม 30 ก.ย. 2557 ระยะดำเนินการ 2/2561
5 โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6953 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
ประจวบคีรีขันธ์
-
6 โครงการ บ้านเอื้ออาทรสุขสวัสดิ์ (หมอบาง) ระยะที่ 3/2 5967 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สมุทรปราการ
23 พ.ค. 2555 ระยะดำเนินการ มาตรการป้องกัน 1/2558
7 โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 6950 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
สระบุรี
17 ม.ค. 2554 ระยะดำเนินการ Monitor 2/2560 0/0
8 โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย เกาะลันตาใหญ่ 5078 คมนาคม
กระบี่
23 ธ.ค. 2552 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2560
9 โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 7783 คมนาคม
ระยอง
24 มิ.ย. 2551 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2560
10 โครงการเหมืองแร่ควอทซ์ ประทานบัตรที่ 12936/15955 2508 เหมืองแร่
ประจวบคีรีขันธ์
26 พ.ค. 2548 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
11 โครงการโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ส่วนขยาย 2458 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
04 มี.ค. 2548
12 โครงการเคหะชุมชนปทุมธานี 1800 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ปทุมธานี
22 ม.ค. 2545
13 โครงการพัทยา อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ 1784 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
11 ธ.ค. 2544
14 โครงการเคหะชุมชนพญาไท 1767 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
18 ต.ค. 2544
15 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวมอาคาร B-15 และ B-16 1749 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
20 ก.ย. 2544
16 โครงการก่อสร้างสนามบินบางปิ้ง 1748 คมนาคม
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
19 ก.ย. 2544
17 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม สแควร์-เอ (SQ-A) 1702 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
21 มิ.ย. 2544
18 โครงการเหมืองแร่หินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 32423/15650 1640 เหมืองแร่
สระบุรี
30 ม.ค. 2544
19 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหิน 1629 คมนาคม
ประจวบคีรีขันธ์
28 ธ.ค. 2543 ระยะดำเนินการ
20 โครงการเหมืองแร่บอลเคลย์ ประทานบัตรที่ 31111/15519 1612 เหมืองแร่
เชียงราย
14 พ.ย. 2543 สิ้นสุดประทานบัตร/สิ้นสุดอายุใบอนุญาต

หน้าที่ 1 จาก 4 หน้า
1 2 3 4 >>