แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 16 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 5/2560
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 30 มี.ค. 2560
หมดอายุวันที่ 28 มี.ค. 2563
เลขทะเบียน นิติ 17
 
ที่อยู่ : 7 ซ.ซอยพหลโยธิน 24 ถ.ถนนพหลโยธิน ต.จอมพล อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2939-4370
โทรสาร : 0-2513-4221
อีเมล : sale@spscon.com
เว็บไซต์ : http://www.spscon.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายสมชาย ธนาวิบูลเศรษฐ
2. นางสาวธนภร มะลิสาร
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 19 คน คือ
1. นายศรัณย์ ธนาวิบูลเศรษฐ
2. นางสาวสุนันท์ ล้อมดวงจันทร์
3. นางสาววรรยารักษ์ เครือมังกร
4. นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล
5. นางสาวสุพัฒตรา เอี่ยมนอก
6. นางสาวนลินี สีมาก
7. นางสาวสุจิตรา นาวารัตน์
8. นายวิทยา โพนชัย
9. นายพุฒิคุณ ชัยน้อย
10. นายชลิต เขียวระยับ
11. นายพีระ เดชอุดม
12. นายสมพล ตันติไวทยพันธุ์
13. นายสิทธิเมธา ศรีบุตรดา
14. นางสาวณิชา กรดเต็ม
15. นางสาวจินดาพร ภารกุล
16. นางสาวรัตติยา ดังงา
17. นางเกศสุดา รักษากุล
18. นางสาวนภัสวรรณ แสงทับทิม
19. นางสาวจิตรวดี ภารกุล
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 553 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ เหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 1/2552 12806 เหมืองแร่
พิจิตร
17 ธ.ค. 2561
2 โครงการ ส.วัฒนาอพาร์ทเม้นท์ 12452 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
14 ก.ย. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2561
3 โครงการ A.A.Condo (เอ.เอ.คอนโด) 12197 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
01 มิ.ย. 2561
4 โครงการ โรงแรม AA VILLA 11983 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
10 เม.ย. 2561
5 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินทราย คำขอประทานบัตรที่ 4/2547 2936 เหมืองแร่
นครราชสีมา
14 ก.พ. 2561
6 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ คำขอประทานบัตรที่ 15/2550 10444 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
06 ก.ย. 2559
7 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมปูนขาว ประทานบัตรที่ 28830/16284 11173 เหมืองแร่
นครราชสีมา
17 ส.ค. 2558 ระยะดำเนินการ 1/2560
8 โครงการ โรงแรมพัทยา 7756 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
27 พ.ย. 2557
9 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินทราเวอร์ทีน คำขอประทานบัตรที่ 13/2555 9284 เหมืองแร่
สระบุรี
28 ต.ค. 2557
10 โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 9100 อุตสาหกรรม
ฉะเชิงเทรา
26 ก.ย. 2557 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
11 โครงการเหมืองแร่เหล็ก คำขอประทานบัตรที่ 2/2554 7811 เหมืองแร่
เลย
21 ก.ค. 2557
12 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 32489/16114 7952 เหมืองแร่
สระบุรี
15 ก.ค. 2557 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
13 โครงการโรงแรม SEA ME 3 9213 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
07 ก.ค. 2557
14 โครงการภาวิน เพลส 7137 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
02 มิ.ย. 2557
15 โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 33312/16099 7810 เหมืองแร่
สระบุรี
02 พ.ค. 2557 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
16 โครงการ The kris 7 7243 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
-
17 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารที่จอดรถ ของ บริษัท โอสถสภา จำกัด 7897 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
05 ก.ย. 2556 Monitor 1/2560
18 โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 30788/16125 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25633/14505 7157 เหมืองแร่
ตาก
03 ก.ค. 2556 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
19 โครงการเหมืองแร่สังกะสี คำขอประทานบัตรที่ 8/2553 ร่วมแผนผังเดียวกันกับประทานบัตรที่ 30769/15525 และประทานบัตรที่ 30779/15797 6787 เหมืองแร่
ตาก
14 มี.ค. 2556
20 โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 33307/16046 ร่วมแผนผังเดียวกันกับประทานบัตรที่ 33308/16047 และประทานบัตรที่ 33309/16048 6714 เหมืองแร่
สระบุรี
สระบุรี
11 ม.ค. 2556 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561

หน้าที่ 1 จาก 28 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>