แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 ตุลาคม 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 1/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 30 มี.ค. 2563
หมดอายุวันที่ 29 มี.ค. 2566
เลขทะเบียน นิติ 17
 
ที่อยู่ : 7 ซ.ซอยพหลโยธิน 24 ถ.ถนนพหลโยธิน ต.จอมพล อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2939-4370
โทรสาร : 0-2513-4221
อีเมล : sale@spscon.com
เว็บไซต์ : http://www.spscon.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายสมชาย ธนาวิบูลเศรษฐ
2. นางสาวธนภร มะลิสาร
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 24 คน คือ
1. นายศรัณย์ ธนาวิบูลเศรษฐ
2. นางสาวสุนันท์ ล้อมดวงจันทร์
3. นางสาววรรยารักษ์ เครือมังกร
4. นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล
5. นางสาวสุพัฒตรา เอี่ยมนอก
6. นางสาวนลินี สีมาก
7. นางสาวสุจิตรา นาวารัตน์
8. นายวิทยา โพนชัย
9. นายพุฒิคุณ ชัยน้อย
10. นายชลิต เขียวระยับ
11. นายพีระ เดชอุดม
12. นายสมพล ตันติไวทยพันธุ์
13. นายสิทธิเมธา ศรีบุตรดา
14. นางสาวณิชา กรดเต็ม
15. นางสาวจินดาพร ภารกุล
16. นางสาวรัตติยา ดังงา
17. นางสาวนภัสวรรณ แสงทับทิม
18. นางสาวจิตรวดี ภารกุล
19. นางสาวศิริกัญญ เชาวมัย
20. นางสาวกาญจนา ชัยหาทัพ
21. นางสาวโสภิดา ประสาทพร
22. นางสาวเบญจภรณ์ หอมกลิ่น
23. นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี
24. นางสาวเขมรินทร์ ถิรรัฐเศรษฐ์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 553 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ โรงแรม ลานนา รีสอร์ท (LANNA RESORT) 14519 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงราย
03 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไลม์ พัทยา (Lime Pattaya) 13862 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
20 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการ โรงแรม คามิโอ บ้านฉาง 13858 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ระยอง
13 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
4 โครงการ เหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 1/2552 12806 เหมืองแร่
พิจิตร
17 ธ.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
5 โครงการ ส.วัฒนาอพาร์ทเม้นท์ 12452 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
14 ก.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 3/2562
6 โครงการ A.A.Condo (เอ.เอ.คอนโด) 12197 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
01 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
7 โครงการ โรงแรม AA VILLA 11983 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
10 เม.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
8 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินทราย คำขอประทานบัตรที่ 4/2547 2936 เหมืองแร่
นครราชสีมา
14 ก.พ. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
9 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ คำขอประทานบัตรที่ 15/2550 10444 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
06 ก.ย. 2559 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
10 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมปูนขาว ประทานบัตรที่ 28830/16284 11173 เหมืองแร่
นครราชสีมา
17 ส.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
11 โครงการ โรงแรมพัทยา 7756 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
27 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ
12 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินทราเวอร์ทีน คำขอประทานบัตรที่ 13/2555 9284 เหมืองแร่
สระบุรี
28 ต.ค. 2557 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
13 โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 9100 อุตสาหกรรม
ฉะเชิงเทรา
26 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
14 โครงการเหมืองแร่เหล็ก คำขอประทานบัตรที่ 2/2554 7811 เหมืองแร่
เลย
21 ก.ค. 2557 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
15 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 32489/16114 7952 เหมืองแร่
สระบุรี
15 ก.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 1/2563
16 โครงการโรงแรม SEA ME 3 9213 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
07 ก.ค. 2557 เปิดดำเนินการ
17 โครงการภาวิน เพลส 7137 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
02 มิ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ
18 โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 33312/16099 7810 เหมืองแร่
สระบุรี
02 พ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
19 โครงการ The kris 7 7243 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
- เปิดดำเนินการ
20 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารที่จอดรถ ของ บริษัท โอสถสภา จำกัด 7897 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
05 ก.ย. 2556 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560

หน้าที่ 1 จาก 28 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>