แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ตถาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 13/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 18 เม.ย. 2562
หมดอายุวันที่ 17 เม.ย. 2564
เลขทะเบียน นิติ 128
 
ที่อยู่ : 20/3 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 020666895
โทรสาร : 020666815
อีเมล : tathata.envi@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.tathata-environment.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสต
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 7 คน คือ
1. ธีรยุทธ นิ่มนวล
2. ภาณุวุฒิ เสนะวงศ์
3. นางสาวปุญญานิช บริเวธานันท์
4. นางสาวศรินรัตน์ วังสาร
5. นันทวดี วีระพันธ์
6. นางสาวณัฐกานต์ กลมเกลียว
7. นางสาวเบญญาภา แกล้วกล้า
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 3 โครงการ ดังนี้