FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 10/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 22 มี.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 21 มี.ค. 2564
เลขทะเบียน นิติ 127
 
ที่อยู่ : 19/126 หมู่ 3 ซ.- ถ.- ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-525595
โทรสาร : 076525595
อีเมล : md.andamaninter@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 6 คน คือ
1. นางสาววิราพรณ์ สันสท้าน
2. นายวุฒิชัย แซ่อุ๋ย
3. สาวิณี ตอหิรัญ
4. นางสาวเสาวนีย์ เพชรโชติ
5. นางสาวอารีรัตน์ ชูเพ็ง
6. นางสาวนฤมล กล่อมเกลี้ยง
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 3 โครงการ ดังนี้